Rekrutacja on-line

Księgowy

 • Praca
  Księgowy
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-01-25
  Numer oferty: 564-2019
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 41000 z dnia 15 stycznia 2019 r.

  Oferta ważna do 25 stycznia 2019 r.

   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  Księgowy

  do spraw rachunkowości

  w Drugim Dziale Rachunkowości Budżetowej w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

   

  Miejsce wykonywania pracy:

  Poznań

   

  Adres Urzędu:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

  - narzędzia pracy: komputer, drukarka niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon,

  - oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

  - dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową,

  - praca w trybie jednozmianowym.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

  - drzwi odpowiedniej szerokości,

  - konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

   

  ZAKRES ZADAŃ

  - Bieżące dokonywanie księgowań wydatków budżetowych w księgach rachunkowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie dowodów księgowych,

  - Kontrola realizacji zobowiązań wobec dostawców i usługodawców, a także pracowników (z wyłączeniem ZFŚS  i PKZP),

  - Kontrola realizacji należności od kontrahentów i pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP),

  - Dekretowanie dowodów księgowych oraz sporządzanie dokumentów księgowych wewnętrznych i zewnętrznych własnych,

  - Sprawdzanie zgodności zleconych przelewów sporządzonych w systemie bankowości elektronicznej z dokumentami źródłowymi i dokonywanie akceptacji przez złożenie podpisu na ich zestawieniu,

  - Terminowe i rzetelne sporządzanie pism z zakresu wykonywanych zadań, właściwe ich ewidencjonowanie w systemach oraz przechowywanie

  - Prowadzenie ewidencji, wynikających z przepisów dotyczących obsługi kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw oraz obsługiwanie dokumentów w systemie zgodnie z podręcznikami użytkownika,

  - Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami oraz okresowe przekazywanie jej do archiwum

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  - Wykształcenie średnie,

  - dokładność i systematyczność 

  - umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji,

  - umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji,

  - umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),

  - umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

  - umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

  - umiejętność redagowania pism,

  - wnikliwość i rzetelność,

  - posiadanie obywatelstwa polskiego 

  - korzystanie z pełni praw publicznych,

  - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE 

  - wykształcenie: średnie ekonomiczne,

  - umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,

  - znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

  - znajomość zasad księgowości i rachunkowości

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, i umiejętności kandydata

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  - dokumenty należy złożyć do 25 stycznia 2019 r.

  - decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

  - miejsce składania dokumentów: 

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań  z dopiskiem "oferta pracy ds. rachunkowości - IRF2"

   

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej: 

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 618586289

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji