Rekrutacja on-line

Koordynator Dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki

 • Praca
  Koordynator Dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki
  Pracodawca: , Kraków
  Termin składania dokumentów: 2018-09-08
  Numer oferty: 436-2018
  Wymagania:

  Konkurs na stanowisko Koordynatora dyscyplin w narodowym centrum nauki

  Nr ref. UP/ZKD/21/2018

  Działając na podstawie art. 23 ust.1  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych:

  Rodzaj umowy:

  umowa o pracę na czas określony

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2018 r.

  Miejsce pracy:

  Narodowe Centrum Nauki 

  ul. Królewska 57 

  30-081 Kraków

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

  Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

  Organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach

  upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzonych konkursach 

  analiza złożonych wniosków pod względem formalnym 

  ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów

  przekładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów

  realizacja innych zadań zleconych przez  Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin nauk : o Ziemi, matematycznych, fizycznych lub technicznych

  znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki

  bardzo dobra znajomość języka angielskiego

  co najmniej 4 letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych

  co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe 

  bardzo dobra znajomość obsługi komputera

  samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań 

  umiejętność analitycznego myślenia

  umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

  umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy

  umiejętność współdziałania i komunikatywność

  Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

  CV,

  list motywacyjny

  wykaz osiągnięć naukowych

  Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego

  kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje 

  kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej

  kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych

  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce  "oferty pracy".

  Termin składania dokumentów:

  Zgłoszenia z dopiskiem "Koordynator Dyscyplin- Konkurs", należy przesłać w terminie do 17 sierpnia  2018 r. (decyduje data stempla pocztowego , a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

  Narodowe Centrum Nauki 

  ul. Królewska 57

  30-081 Kraków

  lub złożyć osobiście :

  Narodowe Centrum Nauki 

  Kraków, ul. Królewska 57

  I piętro , dziennik podawczy

  w godz. od 8:00 do 15:30

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną zniszczeniu.

  Informacje o konkursie, w tym:

  regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

  akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki

  materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki

  dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do 30 września 2018 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr  (12) 341-91-91

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji