Rekrutacja on-line

Koordynator Dyscyplin

 • Praca
  Koordynator Dyscyplin
  Pracodawca: , Kraków
  Termin składania dokumentów: 2019-01-04
  Numer oferty: 541-2018
  Wymagania:

  NARODOWE CENTRUM NAUKI

  Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki 

  Nr. ref. UP/ZKD/44/2018

   

  Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych:

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

  Liczba stanowisk pracy: 1 

  Termin rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2019 r.

  Miejsce pracy: Narodowe Centrum Nauki

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

  - organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa a art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Narodowym Centrum Nauki,

  - organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach,

  - upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach,

  - analiza złożonych wniosków pod względem formalnym,

  - ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,

  - przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,

  - realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

   

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  - co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk ścisłych i technicznych,

  - znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,

  - bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

  - co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych,

  - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,

  - bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

  - samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

  - umiejętność analitycznego myślenia,

  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

  - umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy,

  - umiejętność współdziałania i komunikatywność.

   

  Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

  - CV 

  - list motywacyjny,

  - wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych,

  - skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,

  - skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

  - skan posiadanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce oferty pracy.

   

  Termin i sposób składania dokumentów:

  Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 4 stycznia 2019 r. w tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

   

  Informacje o konkursie, w tym:

  - regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin,

  - akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki,

  - materiały informacyjne związane z funkcjonowanie Narodowego Centrum Nauki

   

  dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

   

  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www. ncn.gov.pl/BIP do 31 stycznia 2019 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12)3419191

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji