Rekrutacja on-line

Komendant Hufca Pracy w Wolsztynie

 • Praca
  Komendant Hufca Pracy w Wolsztynie
  Pracodawca: , Wolsztyn
  Termin składania dokumentów: 2018-01-29
  Numer oferty: 247-2018
  Wymagania:

  Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu

  ogłasza

  nabór kandydatów na wolne stanowisko

  w Hufcu Pracy w Wolsztynie

  Stanowisko: Komendant Hufca Pracy w Wolsztynie

  Wymiar etatu: pełny etat

  Miejsce wykonywania pracy: Wolsztyn, ul. Dworcowa 7

  Wymagania niezbędne:

  - wyższe magisterskie z kwalifikacjami pedagogicznymi,

  - min. 6 letni staż pracy,

  - umiejętność pracy z młodzieżą,

  - znajomość podstaw prawa oświatowego,

  - umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia,

  - bardzo dobra organizacja pracy,

  - kreatywność,

  - odpowiednia postawa etyczna,

  - bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  Zakres obowiązków, m.in.:

  - kierowanie działalnością Hufca,

  - organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania wszystkich form działalności i komórek organizacyjnych Hufca, w tym kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy oraz opieki i wychowania uczestników,

  - prowadzenie grupy wychowawczej, sprawowanie opieki nad uczestnikami OHP oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

  - reprezentowanie Hufca na zewnątrz,

  - współpraca ze środowiskiem lokalnym.

  Wymagane dokumenty:

  - życiorys,

  - list motywacyjny,

  - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne,

  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

  - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

  Prosimy o przesyłanie ofert na adres:

  Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP

  61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 211

  osobiście w Sekretariacie Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

  lub na adres: ofertypoznan@ohp.pl

  z podaniem w ofercie nr 84/17

  Aplikacje należy składać do dnia 29.01.2018

  Dodatkowe informacje:

  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 61 831 24 79

  Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie WWK OHP w Poznaniu.

  Adam Pękarski

  p.o. Wojewódzki Komendant WWK OHP w Poznaniu

  E-mail kontaktowy: ofertypoznan@ohp.pl
  Osoba kontaktowa:
  Telefon: 61 831 24 79
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni