Rekrutacja on-line

Instruktor Pływania

 • Praca
  Instruktor Pływania
  Pracodawca: , Koziegłowy k/Poznania
  Termin składania dokumentów: 2018-03-27
  Numer oferty: 305-2018
  Wymagania:

  Dyrektor

  Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
  ul. Leśna 6
  62-004 Czerwonak

   

  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

   

  INSTRUKTOR PŁYWANIA

   

  1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

  1)   ukończenie 18 lat,

  2)   posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora pływania,

  3)   posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,

  4)   posiadanie obywatelstwa polskiego,

  5)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  6)   nie skazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  7)   nieposzlakowana opinia.

   

         2. Wymagania dodatkowe:

  1)   uprawnienia instruktora pływania,

  2)   uprawnienia wychowawców kolonijnych,

  3)   dobrej organizacji czasu pracy,

  4)   odpowiedzialność i sumienność,

  5)   wysoka kultura osobista.

   

         3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  1)    prowadzenie zajęć z nauki pływania zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz bieżące prowadzenie dzienników zajęć i list obecności potwierdzających odbycie zajęć,

  2)    prowadzenie zajęć nauki i doskonalenie pływania z grupami zorganizowanymi,

  3)    prowadzenie indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania,

  4)    dobór ćwiczeń i metod prowadzenia zajęć w sposób zachęcający klientów do systematycznego uczestnictwa i rozwoju umiejętności pływackich,

  5)    przeprowadzenie testów kwalifikujących do grup szkoleniowych,

  6)    dbanie o sprzęt sportowy służący do nauki pływania, przechowywanie
         w miejscach do tego celu przeznaczonych, regularne przeglądanie, konserwacja i naprawa,

  7)    prowadzenie półkolonii letnich i zimowych.

   

         4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1)    umowa o pracę,

  2)    miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3, hala basenowa, parter.

          

         5.  Wymagane dokumenty:

  1)   życiorys (CV),

  2)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  3)   kopie świadectw pracy,

  4)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

  5)   własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

  a)  nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  b)  korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

  c)  posiadaniu obywatelstwa polskiego.

   

        6. Miejsce składania dokumentów:

        Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

   

       7. Inne informacje:

  1)   wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”  ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na                    adres  j.ratajczak@akwenczerwonak.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko – instruktor pływania” do dnia 27.03.2018,

  2)   zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

         

         

          

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni