Rekrutacja on-line

Inspektor w Oddziale Inwestycji i Remontów

 • Praca
  Inspektor w Oddziale Inwestycji i Remontów
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-11-28
  Numer oferty: 526-2018
  Wymagania:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  ogłasza konkurs nr 10 / 2018 na stanowisko urzędnicze inspektora
  w Oddziale Inwestycji i Remontów

  (liczba wolnych stanowisk: 1)

   

  Od kandydatów wymagamy:

  1. Ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia (technicznego) i uzyskanie tytułu zawodowego.
  2. Znajomość technik biurowych oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, w tym obsługi Microsoft  Word i Excel oraz sprawozdawczości.
  3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
  4. Odporności na stres, komunikatywności, zaangażowania i umiejętności pracy w zespole, sprawności
   w organizowaniu czasu pracy, gotowość do pracy w terenie.
  5. Niekaralności.

   

  Dodatkowym atutem będą:

  1. Znajomość ustawy o finansach publicznych.
  2. Znajomości aktualnych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  3. Znajomość ustawy o rachunkowości.
  4. Posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
   w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub instalacji sanitarnych.
  5. Znajomość zasad funkcjonowania sądów powszechnych.
  6. Doświadczenie w realizacji wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.

   

  Opis stanowiska pracy:

  Do podstawowych obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należało: prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjno – remontową,  opracowywanie planów inwestycyjno – remontowych, zlecanie opracowania dokumentacji technicznej, zlecanie oraz nadzorowanie prac remontowych, uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego nieruchomości położonych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, okresowe prowadzenie analiz wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności z Oddziałem Gospodarczym, Oddziałem Finansowo-Rachunkowym oraz Sekcją ds. Zamówień Publicznych.

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres mailowy,
  1. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:

  -        o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  -        o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  -        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  -        oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych.

   

   

  *zgodnie z załączonymi na stronie www.poznan.so.gov.pl wzorami (w zakładce oferty pracy – konkurs 10/2018)

   

  Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

  Miejsce pracy: Poznań. Zatrudnienie na wskazanym stanowisku może być związane z wyjazdami służbowymi do miejscowości, w których swoją siedzibę mają podległe sądy rejonowe (funkcjonalne). Lista sądów dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu.

  Przewidywana data rozpoczęcia pracy: IV kwartał 2018 roku.

  Liczba wolnych stanowisk: jedno. Stanowisko pracy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.

  Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz jego zakres, termin i miejsce  przeprowadzenia zostaną ogłoszone na stronie www.poznan.so.gov.pl w zakładce oferty pracy, do dnia
  4 grudnia 2018 roku.

  Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać pod nr telefonu: (61) 628 31 80

   

   

  Zgłoszenie należy przesłać na adres:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61 - 736 Poznań
  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój nr 3160,

  w terminie do dnia 28 listopada 2018 roku.

   

   

   

   

   

  Uwaga:

   

  Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.

  Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.

  Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji