Rekrutacja on-line

Informatyk

 • Praca
  Informatyk
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-03-18
  Numer oferty: 620-2019
  Wymagania:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  ul.Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  ogłasza konkurs nr 3 / 2019 na stanowisko urzędnicze - informatyka w Oddziale Informatycznym

  Od kandydatów wymagamy:

  1. Ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia (kierunkowe) i uzyskanie tytułu zawodowego.
  2. Co najmniej dwuletniego stażu pracy na podobnym stanowisku.
  3. Znajomość systemów informatycznych: rodzina systemów Windows Server, Linux, Windows 10.
  4. Zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN.
  5. Biegła znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office.
  6. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
  7. Odporności na stres, komunikatywności, kreatywności i zaangażowania, umiejętności pracy w zespole, sprawności w organizowaniu czasu pracy.
  8. Niekaralności

  Dodatkowym atutem będą:

  1. Znajomość administracji środowiskami wirtualnymi (VMware, HyperV).
  2. Dyspozycyjność.
  3. Zdolności analityczne.
  4. Znajomość systemów wykorzystywanych w sądownictwie powszechnym w tym SOWKW, Sędzia2, e-protokół.

  Opis stanowiska pracy:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

  1. Udzielanie pomocy w zakresie wsparcia dla użytkowników systemów informatycznych.
  2. Koordynację systemów resortowych i branżowych.
  3. Bieżącą obsługę systemów informatycznych.
  4. Zapewnienie właściwego obiegu informacji między Oddziałem Informatycznym a jednostkami podległymi.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres mailowy
  2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych.

  Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje. 

  *zgodnie z załączonymi na stronie www.poznan.so.gov.pl (w zakładce oferty pracy-konkurs 3/2019) wzorami

  Miejsce pracy:

  Poznań. Zatrudnienie na wskazanym stanowisku może być związane z wyjazdami służbowymi do miejscowości, w których swoją siedzibę mają podległe sądy rejonowe (funkcjonalne). Lista sądów dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu.

  Przewidywana data rozpoczęcia pracy: II kwartał 2019 r.

  Liczba wolnych stanowisk: jedno. Stanowisko pracy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.

  Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz jego zakres, termin i miejsce przeprowadzenia zostaną ogłoszone na stronie www.poznań.so.gov.pl w zakładce oferty pracy, do dnia 22 marca 2019r.

  Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać pod nr telefonu: (61) 628 31 90

   

  Zgłoszenie należy przesłać na adres:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój nr 3160,

  w terminie do 18 marca 2019 roku

   

  Uwaga:

  Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu. Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwane dalej "RODO". Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji