Rekrutacja on-line

Informatyk

 • Praca
  Informatyk
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-01-28
  Numer oferty: 568-2019
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 41166 z dnia 17 stycznia 2019 r.

  Oferta ważna do 28 stycznia 2019 r.

   

  Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  INFORMATYK

  Do spraw: helpdesk

  W dziale Helpdesk

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

   

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

  - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

  - oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

  - dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową

  - praca w trybie jednozmianowym

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

  - drzwi odpowiedniej szerokości

  - konieczność przemieszczania się między budynkami

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

   

  ZAKRES ZADAŃ:

  • W ramach prowadzenia HELPDESK realizuje zgłoszenia i bieżące wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów dotyczących obsługi specjalistycznych aplikacji podatkowych, konsultuje, doradza i opracowuje zasady prawidłowej obsługi celem eliminacji błędów, prawidłowości ewidencjonowania procesów podatkowych, spójności baz danych i prawidłowej sprawozdawczości
  • Szkoli pracowników urzędów skarbowych i Izby Administracji Skarbowej, w tym kierownictwo, w celu opanowania prawidłowych zasad użytkowania specjalistycznych systemów informatycznych i rozumieniu istoty  przetwarzania danych podatkowych oraz upowszechnia dobre praktyki w zakresie obsługi dokumentów w systemach podatkowych
  • Monitoruje i koordynuje w ramach kompetencji dziedzinowych scenariusze szkoleniowe, szczegółową tematykę szkoleń, realizację harmonogramów szkoleń, realizację i sprawność działania wsparcia użytkownika w ramach działań HELPDESK
  • Bierze udział w pracach analitycznych, testowych, odbiorach rozwiązań IT oraz w przygotowywaniu propozycji zmian w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania specjalistycznych aplikacji podatkowych eksploatowanych w Izbie i urzędach skarbowych
  • Monitoruje zmiany w systemach informatycznych celem przygotowania i realizowania szkoleń i wsparcia w ramach HELPDESK
  • Monitoruje na bieżąco przepisy normatywne i zalecenia przełożonych, dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych w celu prawidłowej obsługi procesów podatkowych
  • Formuje rekomendacje w zakresie rozwoju, unowocześnienia, udoskonalenia aplikacji komputerowych o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym
  • Bierze udział w projektach informatycznych realizowanych na szczebli centralnym i regionalnym

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • Wykształcenie: wyższe
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Umiejętność rozwiązywania problemów
  • Komunikatywność
  • Kompetencje pedagogiczne
  • Umiejętności edytorskie
  • Znajomość oprogramowania Microsoft Office i Open Office
  • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
  • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze wdrażania aplikacji, monitorowania eksploatacji, prowadzeniu szkoleń lub staż pracy w urzędzie skarbowym, izbie administracji skarbowej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • Wykształcenie : wyższe o kierunku informatycznym, matematycznym, ekonomicznym lub administracyjnym
  • Szkolenie ITIL oraz z narzędzi do obsługi Helpdesku
  • Pedagogiczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Znajomość obsługi systemu POLTAX, jego podsystemów lub innych podatkowych systemów centralnych
  • Znajomość problematyki podatkowej
  • Umiejętność tworzenia dokumentacji elektronicznej
  • Praktyka przy wdrażaniu aplikacji w administracji publicznej, udział w projektowaniu programów w roli analityka

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata
  • kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • Dokumenty należy złożyć do 18 stycznia 2019 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia  oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem: „oferta pracy ds. helpdesk – IIH-4”

   

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej: 

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 61 85 86 303

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji