Rekrutacja on-line

Ekspert ds. inwestycji w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

 • Praca
  Ekspert ds. inwestycji w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-07-05
  Numer oferty: 398-2018
  Wymagania:

  OGŁOSZENIE O NABORZE

   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. inwestycji w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN) w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Stanowisko z grupy stanowisk pomocniczych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

  Liczba lub wymiar etatów: 1 

  Miejsce wykonywania pracy: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

   

  Warunki pracy: 

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca wykonywana w siedzibie jednostki lub w terenie,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 

  - budynek wielopiętrowy z windą

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,

  - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  - Prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych KAS w woj. wielkopolskim.

  - Organizowanie procesów budowlanych, uczestnictwo w procesie budowlanym, dokonywanie odbiorów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, przekazywanie obiektu do użytkowania.

  - Współuczestniczenie w przygotowaniu dokumentów przetargowych tj.: (opracowywanie wzorów umów na budowlane prace inwestycyjne i remontowe, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót) w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych KAS w woj. wielkopolskim.

  - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wskazanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych.

  - Przestrzeganie wymaganych w procesie budowlanym procedur urzędowych oraz prowadzenie korespondencji związanej z procesem budowlanym.

  - Sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem formalnym, merytorycznym, zgodności z warunkami umownymi i oczekiwaniami inwestora.

  - Udział jako członek w komisjach przetargowych.

  - Kompletowanie dokumentacji terenowo-prawnej.

   

  Wymagania niezbędne:

  - Wykształcenie wyższe techniczne

  - Uprawnienia budowlane 

  - Doświadczenie zawodowe: 1 rok jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy

  - Biegła obsługa komputera i programów budowlanych ( Word, Excel)

  - Obsługa programów kosztorysowych, wspomagania projektowania typu CAD

  - Łatwości komunikacji

   

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  - życiorys/CV i list motywacyjny,

  - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

  - oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

  - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;

  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

  - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Termin składania dokumentów: 05 lipca 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu 

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A 

  61-501 Poznań z dopiskiem "oferta pracy - ekspert ILN".

   

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4000,00 brutto, dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, premia stała.

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu. 

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: 

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 141.

   

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań

  2. W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4. Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa. 

  5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kolejnego wyłonionego kandydata w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6. Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pan/Pani udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

  9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze do korpusu służby cywilnej.

  10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

   

   

   

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji