Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji

im. Mieszka I w Poznaniu

i Biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu

 

 

§1 Postanowienia ogólne.

 

1.Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, zwana dalej „biblioteką” jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, pełniącą funkcję ośrodka informacji naukowej, której głównym celem jest obsługa własnych studentów i pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych.

 

2.Zbiory biblioteki  udostępnia się na miejscu w czytelni, również innym osobom, na zasadach określonych w  regulaminie.

 

3.Podstawą prawną działalności biblioteki jest całokształt obowiązujących aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, bibliotek, informacji naukowej oraz prawa wewnętrznego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, zwanej dalej „Uczelnią”, jak również niniejszy regulamin.

 

4.Biblioteka udostępnia wszystkim zainteresowanym osobom wyłącznie prezencyjnie, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, zbiory:

-        podstawowy, zawierający po jednym egzemplarzu każdego tytułu znajdującego się w bibliotece – tytuły oznaczone pomarańczowym paskiem.

-        podręczny zawierający encyklopedie, słowniki, wydawnictwa informacyjne wraz z czasopismami, materiały sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

5. Księgozbiór biblioteki zawierający pozycje inne niż wymienione w §1.4 wypożyczany jest na zewnątrz jedynie uprawnionym osobom.

 

6.Dopuszcza się kopiowanie zasobów elektronicznych w zakresie nieprzekraczającym zasad ustalonych przez wydawcę. Zabrania się odpłatnego udostępniania zawartości zasobów elektronicznych osobom trzecim.

 

7.Kserowanie materiałów bibliotecznych udostępnionych na miejscu w czytelni jest możliwe wyłącznie na terenie Uczelni, w sposób nienaruszający praw autorskich. Nie dopuszcza się kopiowania druków będących w złym stanie, bez względu na rok wydania.

 

8.O każdej zmianie danych osobowych, nazwiska, adresu, kierunku i rodzaju studiów, użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić bibliotekę, która dokonuje stosownej aktualizacji danych.

 

9.Siedziba biblioteki mieści się w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.  213/215.

 

10.Przy bibliotece działa, na podstawie osobnego regulaminu, Rada Biblioteczna.

 

 

§2 Udostępnianie zbiorów.

 

I. Czytelnia. Udostępnianie na miejscu.

 

1.     Warunkiem udostępnienia pozycji z księgozbioru w czytelni jest pozostawienie  u dyżurnego bibliotekarza (na czas użytkowania) ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości (dokumentu ze zdjęciem).

 

2.     Dokument pozostawiony u dyżurnego bibliotekarza zostaje zwrócony użytkownikowi przed opuszczeniem czytelni, jeżeli  zwraca wszystkie udostępnione pozycje w takim samym stanie, w jakim je otrzymał.

 

3.     Jednorazowo udostępnia się do 5 woluminów.

 

4.     W szczególnych przypadkach książki z księgozbioru podstawowego mogą zostać wypożyczone na okres do trzech dni. Za niedotrzymanie terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł od woluminu za każdy dzień opóźnienia.

 

5.     Stanowiska komputerowe w czytelni są przeznaczone wyłącznie dla celów naukowych i dydaktycznych.

 

6.     Zabrania się zmiany komputerowych ustawień, lokalizacji oraz usuwania plików związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego, instalowania oprogramowania zewnętrznego.

 

7.     Czas pracy na stanowisku komputerowym może być limitowany. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy zarejestrować się w książce odwiedzin.

 

8.     Niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z komputerów lub czytelni skutkuje zawieszeniem użytkownika w jego prawach do korzystania z biblioteki na czas określony.

 

9.     W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, napojów oraz całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

 

10.  Korzystający z czytelni winni pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, torebki itp.

 

 

II. Wypożyczalnia. Udostępnianie na zewnątrz.

 

1.   Prawo do wypożyczania książek na zewnątrz mają studenci i pracownicy Uczelni, po wypełnieniu karty zapisu oraz każdorazowym okazywaniu ważnej legitymacji studenckiej lub w przypadku pracownika dowodu tożsamości (dokumentu ze zdjęciem).

 

2.     Bibliotekarz rejestruje wypożyczane tytuły na koncie czytelnika. Fakt wypożyczenia czytelnik potwierdza  własnoręcznym podpisem.

 

3.     Czytelnik może mieć na koncie do 5 książek na okres dwóch tygodni.

 

4.     Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia dwukrotnie ( w sumie nie dłużej niż na 6 tygodni).

 

5.     Poza obręb biblioteki nie wypożycza się:

-        zbiorów specjalnych,

-        księgozbioru podręcznego,

-        księgozbioru podstawowego,

-        dzienników i czasopism,

-        materiałów sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

6.     W celu wypożyczenia czytelnik samodzielnie odnajduje w katalogu bibliotecznym poszukiwaną książkę, ustala nazwisko oraz imię autora, tytuł książki, dział w którym się ona znajduje i zgłasza się z tymi informacjami do bibliotekarza.

 

7.     Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych tytułów i innych materiałów przed regulaminowym terminem lub zastrzec ich wcześniejszy termin zwrotu.

 

8.     Za niezwrócenie w terminie książek pobiera się karę pieniężną w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia od egzemplarza.

 

9.    Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych książek i zaległości finansowe wobec biblioteki skutkują zawieszeniem w prawach czytelnika.

 

 

III. Wypożyczenia materiałów niepublikowanych.

 

1.     Prace dyplomowe stanowią oddzielny zbiór archiwalny udostępniany w szczególnych przypadkach na miejscu w czytelni.

 

2.     Pisemną zgodę na dostęp do zbioru archiwalnego dla studentów Uczelni wydaje promotor napisanej pracy dyplomowej.

 

3.     Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz studenci innych uczelni muszą uzyskać pisemną zgodę Rektora.

 

 

§3 Działalność usługowa.

 

1.     Biblioteka prowadzi działalność informacyjną o zbiorach własnych i innych bibliotek w oparciu o katalogi, bazy danych i Internet, jak również współpracuje z bibliotekami oraz innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

 

2.     Usługi informacyjne nie obejmują sporządzania zestawień literatury do prac dyplomowych.

 

3.     Biblioteka prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie korzystania z biblioteki i źródeł informacji.

 

4.     W uzasadnionych przypadkach na prośbę czytelnika, biblioteka może podjąć się sprowadzenia określonego tytułu z zasobów bibliotek zamiejscowych.

 

 

§4 Obowiązki i odpowiedzialność czytelnika.

 

1.     Korzystający z biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

2.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zagubienie, zniszczenie książek i innych materiałów bibliotecznych, jak również za uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie mienia bibliotecznego, niezgłoszone przez czytelnika przy wypożyczaniu.

 

3.     Za zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik ma obowiązek dostarczyć taki sam tytuł lub zapłacić trzykrotną wartość ustaloną na podstawie inwentarza zbiorów biblioteki.

 

4.     Wraz z zakończeniem roku akademickiego czytelnik ma obowiązek zwrotu do biblioteki wszystkich materiałów i książek.

 

5.     Utrata statusu studenta lub zatrudnienia w Uczelni bądź odbiór dyplomu ukończenia studiów wymaga niezwłocznego zwrotu wszelkich wypożyczonych materiałów i rozliczenia z biblioteką potwierdzonego podpisem bibliotekarza na karcie obiegowej.

 

6.     Zbiory biblioteki i jej aparat informacyjny stanowią własność Uczelni. Użytkownicy są zobowiązani do pełnego poszanowania i stosownego obchodzenia się z warsztatem pracy naukowej, który został oddany do ich dyspozycji, jak również przestrzegania zasad dostępu do zasobów elektronicznych.

 

7.     Wszelkie zawinione szkody i nadużycia czytelników na zbiorach i aparacie informacyjnym biblioteki powodują ich odpowiedzialność finansową i prawną.

 

8.     Wynoszenie obiektów i materiałów będących własnością biblioteki poza jej teren, bez uprzedniego dopełnienia obowiązujących formalności, jest zakazane.

 

 

§5 Przepisy końcowe.

 

1.     We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje kierownik biblioteki.

 

2.     Od decyzji kierownika biblioteki użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora Uczelni.

 

 

 

REKTOR  WSPiA

Poznań, dn. 14.12.2010 r.

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji