Rekrutacja on-line

Bibliografia załącznikowa

stanowi integralną część każdej pracy naukowej i jest spisem wykorzystanego podczas jej przygotowania piśmiennictwa.

PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE – umieszczone w obrębie tekstu głównego, służą identyfikacji, z której przejęto materiał przytoczony w tekście, bądź do której autor odsyła czytelnika.

I N F O R M A C J E

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.

Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki.

Ważne!

 • opis piszemy w linii ciągłej – od marginesu do marginesu.
 • numeru ISBN nie przedzielamy na 2 linijki.
 • w opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr,   prof., dr, doc., płk., ks.
 • w opisie autora imię można zastąpić inicjałem
 • możemy skracać nazwę wydawcy, np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • DOKUMENTY DRUKOWANE
 • Książka
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, data wydania, numer znormalizowany ISBN;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.
 • * HABIELSKI, Roman, OSICA, Józef: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń. Wyd. 2. Warszawa 1998. ISBN 83-205-4528-5.
 • * KARPACKI, Zygmunt i in.: Polityka Unii Europejskiej: praca zbiorowa. Warszawa; Gdańsk: Secesja, 2004. ISBN 83-7251-347-3.
 • * ZASADOWA, Hanna (red.): Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995. ISBN

83-85778-39-X.

 • Książka wielotomowa
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, wydanie, numer tomu, data wydania, numer znormalizowany ISBN;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. tłumacz], miejsce wydania, wydawca, objętość, seria, uwagi.
 • * GOSTKOWSKI, Zenon (red.): Analizy i próby technik badawczych w socjologii. T. 1-8. Wrocław 1966-1990. ISBN 83-7178-456-3.
 • * PROUST, Marcel: W cieniu zakwitających dziewcząt. Przeł. Tadeusz Boy-Żeleński. T. 2. Warszawa 1957. ISBN 83-7255-311-4.
 • Artykuł w czasopiśmie
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, wydanie, lokalizacja w czasopiśmie – rok, oznaczenie zeszytu, numery stron zawierające artykuł;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. fotograf].
 • * PAWLAKOWSKA, Maria: Co zawdzięczamy historii. „Wiedza i Życie” 2001, R. 15, nr 12, s.17-22.
 • * SMITH, Tom: The information needs of historians. „Journal of Documentation” July/August 1977, vol. 68, no 7/8, p. 134-156.
 • * SZAROTA, Paweł: W poszukiwaniu środkowoeuropejskiej tożsamości. „Kultura i Społeczeństwo” 2000, t. 44, nr 1, s. 113-127.
 • Uwaga! Dopuszcza się skracanie wyrazów w tytułach czasopism pod warunkiem rozwiązania skrótów w załączonym wykazie.
 • Artykuł w pracy zbiorowej
 • Elementy obowiązkowe: autor artykułu, tytuł artykułu, redaktor naukowy książki, tytuł książki, wydanie, data wydania, lokalizacja w obrębie książki;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. fotograf], miejsce wydania, wydawca.
 • * ĆWIEKOWA, Jadwiga: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. [W:] ZASADOWA, Hanna (red.): Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
 • Praca magisterska
 • * CZAPELSKI, Marek: Akcja Ministerstwa Robót Publicznych budowy mieszkań urzędniczych na kresach II Rzeczypospolitej. Praca magisterska przygotowana w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza S. Jaroszewskiego. Warszawa 1995, 107 s. + il., maszyn. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UW.
 • Rękopis archiwalny
 • * AGAD. Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 21 (Materiały o Marcello Bacciarellim s. 150).
 • * Archiwum Domowe Juliusza Gomulickiego. TUWIM, Julian: Trzy wersje studium Wiersz nieznanego poety, 3 k., rps.
 • Wywiad/ankieta pozostający w materiałach archiwalnych zespołu badawczego (lub w zbiorach rękopiśmiennych BUW)
 • * Archiwum Instytutu Socjologii UW. Ankieta socjologiczna na temat „Polacy, wiosna 88”, przeprowadzona w 1988 na zlecenie Instytutu Socjologii UW, 721 ankiet.
 • * Ankieta socjologiczna na temat świadomości historycznej młodzieży, przeprowadzona na zlecenie OBOP w latach 1991-1992, 82 ankiet., BUW  Rps nr akces. 3174.
 • Kserokopie materiałów przechowywanych w archiwach za granicą
 • * Raport policji w Amiens z 1831 r. dotyczący Polaków - emigrantów, 1 k., kserokopia. BUW Rps nr akces. 4173.
 • DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
 • Elektroniczne wydawnictwa zwarte (książki, bazy danych, programy komputerowe) - całość
 • a. Wydawnictwa zwarte dostępne w Internecie
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, typ nośnika, wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data
 • aktualizacji/nowelizacji, data dostępu, warunki dostępu [np. dostępny w Internecie ...], numer znormalizowany ISBN;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci, seria, uwagi.
 • * GALARSKI, Wojciech, DAIMAN, Jerzy (red.): Etyka działalności finansowej [online]. Warszawa 2001 [dostęp 17 stycznia 2004].
 • Dostępny w World Wide Web: http://bibliotekawirtualna/231_pozycja.html.
 • b. Wydawnictwa zwarte na płytach CD-ROM
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł, typ nośnika, wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data
 • aktualizacji/nowelizacji, numer znormalizowany ISBN;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci], data dostępu, seria, uwagi, warunki dostępu.
 • * KOPALIŃSKI, Władysław: Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych [CD-ROM]. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7321-023-3.
 • Artykuły w elektronicznych wydawnictwach zwartych
 • a. Artykuł w wydawnictwie zwartym dostępnym w Internecie
 • Elementy obowiązkowe: autor artykułu, tytuł artykułu, redaktor naukowy wyd. zwartego, tytuł wyd. zwartego, typ nośnika,
 • wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data aktualizacji/nowelizacji, data dostępu, lokalizacja w obrębie wyd. zwartego, warunki dostępu, numer znormalizowany ISBN;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci], numeracja w obrębie wyd. zwartego, uwagi.
 • * Naczelny Komitet Narodowy. [W:] Wielka Encyklopedia Multimedialna [online] [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web http://portalwiedzy.onet.pl/63967,haslo.html.
 • b. Artykuł w wydawnictwie zwartym dostępnym na płycie CD-ROM
 • Elementy obowiązkowe: autor artykułu, tytuł artykułu, redaktor naukowy wyd. zwartego, tytuł wyd. zwartego, typ nośnika,
 • wydanie, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data aktualizacji/nowelizacji, lokalizacja w obrębie wyd. zwartego, numer znormalizowany ISBN;
 • Elementy fakultatywne: odpowiedzialność drugorzędna [np. projektanci], data dostępu, seria, uwagi, warunki dostępu.
 • * PALAREK, Piotr: Okolice Węgorzewa. [W:] KOLARSKI, Tomasz (red.): Mazury [CD-ROM]. Olsztyn: Baltin Multimedia, 2005. ISBN 83-4567-919-5.
 • Artykuły w czasopismach elektronicznych
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, typ nośnika, wydanie, oznaczenie zeszytu, data aktualizacji/nowelizacji, data dostępu [dla dokumentów online], lokalizacja w obrębie czasopisma, warunki dostępu [dla dokumentów online - np. dostępny w Internecie ...], numer znormalizowany ISSN;
 • Elementy fakultatywne: uwagi.
 • * BROOKS, Terrence A.: Where is meaning when form is gone? Knowledge representation on the Web. „Information Research”[online], vol. 6, no 2 [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://informationr.net/ir/6-2/paper93.html. ISSN 1368-1613.
 • System elektronicznego komunikowania się (forum, lista dyskusyjna i inne)
 • a. Lista dyskusyjna, forum – całość
 • Elementy obowiązkowe: tytuł, typ nośnika, miejsce wydania, wydawca, data wydania, data dostępu, warunki dostępu;
 • Elementy fakultatywne: uwagi.
 • * PACS-L (Public Accesss Computer Systems Forum) [online]. Houston (Tex.): University of Houston Libraries, June 1989- [dostęp 17 kwietnia 2000]. Dostępny w World Wide Web: http://listserv.uhupvm1.uh.edu .b. Portal/ wortal
 • Elementy obowiązkowe: autor/twórca; tytuł portalu, typ nośnika, data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu;
 • Elementy fakultatywne: uwagi.
 • * AKADEMIA PEDAGOGICZNA (Kraków): Wirtualna historia książek i bibliotek [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002 [dostęp 15 lutego 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.kraków.pl/whk/.
 • c. Korespondencja publikowana (np. listy, komunikaty publikowane na stronach WWW)
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł komunikatu, tytuł macierzystego systemu elektronicznego komunikowania się, typ nośnika,
 • miejsce wydania, wydawca, data wydania, data dostępu, lokalizacja w obrębie systemu macierzystego, warunki dostępu;
 • Elementy fakultatywne: odbiorca, numeracja w obrębie systemu macierzystego, uwagi.
 • * NOWICKI, Marek: Kasia Paszkiewicz, laureatka Olimpiady Literatury... [W:] Forum gazeta.pl [online]. 12.09.2003 06:35 [dostęp 19 kwietnia 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=505&w=7935694.
 • d. Korespondencja osobista (np. e-mail)
 • Elementy obowiązkowe: autor, tytuł komunikatu, tytuł macierzystego systemu elektronicznego komunikowania się, typ nośnika, miejsce wydania, wydawca, data wysłania wiadomości, data dostępu, lokalizacja w obrębie systemu macierzystego;
 • Elementy fakultatywne: odbiorca, numeracja w obrębie systemu macierzystego, uwagi.
 • * KAMIŃSKA, Marzena: Re: Wrażenia z wyjazdu naukowego do Hiszpanii. Do: Irena Macukowicz. 23 grudnia 2003, 11:23:51[cytowany 12 stycznia 2004]. Korespondencja osobista.
 • INNE TYPY DOKUMENTÓW
 • Mikrofilm archiwalny (dokumentu pierwotnego nie ma w zbiorach)
 • * Dokumenty dotyczące pracowników UW represjonowanych w latach 1982-1983, mikrofilm. BUW Rps nr akces. 3847.
 • Nagranie na taśmie magnetofonowej
 • * BARAN, Jan: [Rozmowa z rzeźbiarzem - amatorem]. Rozmawiał Zenon Krysiński. Kamienica Dolna, woj. podkarpackie, 1998. Kaseta magnetofonowa, 60 min. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.23.08.2006
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu