Rekrutacja on-line

Współczesny nauczyciel funkcja i wizerunek

 

symbol kursu

obowiązuje od

język

cena

min./max. liczba kursantów:

ODN/WsNaFW

15.01.2017

polski

70 zł

6/20

 

I. TRYB I CZAS STRWANIA KURSU

Jednodniowy kurs / 5 godzin.

II. ADRESACI KURSU

Nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia i nauczania praktycznego.

III. KRYTERIA PRZYJĘCIA NA KURS

Spełnienie formalnych wymogów rekrutacyjnych, brak dodatkowych wymagań.

IV. CEL EDUKACYJNY KURSU

Celem kursu jest wzbogacenie wiedzy i warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę z zakresu funkcji i wizerunku współczesnego nauczyciela.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu, Uczestnik zna pojęcia i wie na czym polega i czym jest:

 • „Społeczeństwo wiedzy” w którym wiedza staje się ona najważniejszym wyznacznikiem  szans życiowych i pozycji społecznej.
 • „Społeczeństwo medialne”, w którym szkoła i nauczyciele stracili pozycję jedynego „dostawcy wiedzy i autorytetu dla młodych ludzi”.
 • Upowszechnianie rynkowego modelu oświaty (kształcenia), w którym obowiązuje zasada kalkulacyjności (ekonomicznej i społecznej).
 • Globalizacja i integracja europejska stanowiące rynkową konkurencję i zagrożenia dla tradycyjnych i narodowych systemów wartości.
 • Co to jest systemowa transformacja, jakiej podlega polskie społeczeństwo.

VI. PRZEDMIOTY NAUCZANIA / TREŚCI KSZTAŁCENIA

Brak podziału na przedmioty kształcenia.

Treści kształcenia:

Zaznajomienie ze współczesnymi standardami kształcenia zawodowego nauczycieli, oraz wyróżnienie:

 • niezbędnych kompetencji, które umożliwią mu pełnienie funkcji: fachowca, menedżera, inspiratora i integratora.
 • przedstawienie  roli nauczyciela w ujęciu:  w zakresie nauczania, wychowania, opieki, diagnozowania, resocjalizacji, współpracy ze środowiskiem, działalności innowacyjno-reformatoskiej i badawczej.

Przedstawienie roli jaką odgrywają takie kompetencje jak:

 • merytoryczne (rzeczowe).
 • prakseologiczne czyli dydaktyczne i psychologiczno-pedagogiczne.
 • wyrażenie się w skuteczności nauczyciela w planowaniu, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych.
 • komunikacyjne – wyrażają się w skuteczności zachowań językowych w strukturach edukacyjnych.
 • współdziałania – manifestują się w zachowaniach prospołecznych i sprawnościach działań integracyjnych.
 • kreatywne – rodzą innowacyjność i niestandardowość działania.
 • medialne, informatyczne i techniczne – pozwalają sprawnie korzystać z nowoczesnych źródeł i technik informacyjnych.
 • moralne – zdolność do pogłębionej refleksji moralnej, oraz kształtowanie własnych powinności  etycznych wobec podmiotów edukacji, a także kierowanie własnym rozwojem.

VII. FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Wykład, oraz ćwiczenia z elementami warsztatu.

VIII. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Aktywne uczestnictwo w części warsztatowej.

IX. PODSTAWY ZALICZENIA KURSU

100% frekwencja, oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

X. PROWADZĄCY

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu dysponuje kadrą dydaktyczną w tym specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi. 

XI. Kontakt

Zgłoszenia pisemne na e-mail : odn@wspia.pl, telefon: 61 646 02 32  lub  osobiście w biurze  WSPiA, ul. Bułgarska 55, pokój nr 3 (Budynek C).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu