Rekrutacja on-line

Psychologia

Kształcenie na kierunku Psychologia (studia jednolite magisterskie) trwa dziesięć semestrów (pięć lat) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Psychologia to kierunek interdyscyplinarny, dający absolwentom wszechstronne możliwości zatrudnienia oraz szanse dalszego rozwoju zawodowego, np. na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Psychologia są przydatne w wielu obszarach, m.in.: pomocy medycznej, mediów, rekrutacji kadr, zarządzania, szkoleń, badania rynku, psychoedukacji i psychoprofilaktyki, pracy socjalnej, mediacji, pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, oświaty i wychowania. Studia psychologiczne pozwalają nie tylko nabyć kompetencje zawodowe, lecz również przyczynić się do rozwoju osobistego. Student kierunku Psychologia może wybrać począwszy od czwartego roku następujące moduły specjalnościowe:

 

PSYCHOLOGIA KLINICZNA:

W ramach specjalności student nabywa gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania jednostki w różnych środowiskach i grupach społecznych. Umie korzystać z narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie neuropsychologicznej oraz potrafi właściwie zinterpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi zaprojektować i zrealizować działania w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami.

 

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA:

W ramach specjalności student nabywa wszechstronną, pogłębiona wiedzę z zakresu psychologii rozwoju jednostki oraz sposobów jej funkcjonowania w różnych środowiskach i grupach społecznych. Student potrafi zaprojektować i zrealizować działania w zakresie pracy indywidualnej oraz pracy z/i w grupie. Zna i umie wykorzystywać psychologiczne narzędzia diagnostyczne oraz prowadzi działania psychoterapeutyczne w zakresie wsparcia jednostki, w tym jednostki o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie, m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, ośrodkach pracy z osobami starszymi, itp.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji