Rekrutacja on-line

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

CEL

Zdobycie przygotowania pedagogicznego oraz niezbędnych kwalifikacji do podjęcia pracy nauczyciela, czyli działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz żłobku. Absolwent może zostać zatrudniony placówkach oświatowych (szkołach podstawowych - klasy I-III, przedszkolach) i opiekuńczych (żłobkach/klubach malucha).  

 

ADRESACI

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie średnie, jak również do osób, które posiadają wykształcenie na poziomie I, czy II stopnia z innego kierunku, a chcą w przyszłości podjąć pracę w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje:

- pięć lat studiów (dziesięć semestrów)

- 600 godzin praktyk (w przedszkolach, szkołach podstawowych: klasach I- III, żłobkach)

 

TREŚCI NAUCZANIA

Program kształcenia obejmuje treści składające się na przygotowanie:

- psychologiczno – pedagogiczne;

- przygotowanie merytoryczne;

- przygotowanie dydaktyczne.

W ramach przygotowania psychologiczno- pedagogicznego student zdobędzie wiedzę:

- stanowiącą podstawy działań pedagogicznych (tu pojawią się na przykład zajęcia z: Filozofii ogólnej, Socjologii, Wprowadzenia do pedagogiki, Dydaktyki ogólnej, Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, czy Polityki oświatowej);

- związaną ze specyfiką świata przedszkolnego i wczesnoszkolnego (zajęcia dotyczyć będą między innymi Teoretycznych podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Integracji w edukacji dziecka);

- pozwalającą na rozumienie psychologicznych uwarunkowań rozwoju i zachowania człowieka (Psychologia rozwoju człowieka, Psychologia wychowawcza, czy Psychologia procesów motywacyjnych).

Przygotowanie merytoryczne do pracy nauczyciela pozwoli na ugruntowanie wiedzy z przedmiotów, których treści są realizowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (język polski, matematyka, muzyka, plastyka, przyroda i innych).

Przygotowanie dydaktyczne (w tym metodyczne) - obejmuje nabywanie kompetencji efektywnego nauczania wybranych treści i wychowania (na przykład Metodyka edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej itd.) oraz ich integracji.

Wśród efektów uczenia się osiąganych podczas studiów na tym kierunku znajduje się również zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania rozwoju dziecka, czy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szczególną rolę podczas studiów pełnią praktyki zawodowe. Ich realizacja pozwala na zdobycie doświadczenia, przećwiczenia zdobytych umiejętności pod okiem doświadczonych pedagogów i nauczycieli oraz zetknięcia z przyszłym środowiskiem pracy.

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie kończy się napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji