Rekrutacja

Stypendia i zniżki

PROGI STYPENDIALNE 2017/2018

 

 

SEMESTR LETNI

 

 

     
 

SOCJALNE

 

 
  Próg dochodu KWOTA WARIANT I      
  0,00 – 400,00 700,00 zł      
  400,01 – 800,00 500,00 zł      
  800,01 – 1043,90 300,00 zł      
           
 

 

REKTORA NAUKOWE

 

 
  Próg dochodu KWOTA WARIANT I      
  (4,75 - 5 ) 600,00 zł      
           
 

 

REKTORA SPORTOWE

 

 
  Próg dochodu KWOTA WARIANT I      
  1 500,00 zł      
  2 350,00 zł      
  3 200,00 zł      
           
           
 

 

NIEPEŁNOSPRAWNE

 

 
  Próg dochodu KWOTA WARIANT I      
  1. - 3. 250,00 zł      
           
           
 

 

ZAPOMOGI

 
    300 - 1.000      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZALICZKOWA WYPŁATA STYPENDIÓW

 

Z uwagi na brak informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co do wysokości pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 decyzją Wydziałowych Komisji Stypendialnych stypendia za miesiąc marzec oraz kwiecień zostaną wypłacone w kwocie niższej o 100 zł w porównaniu do kwot z semestru zimowego. Wypłata stypendiów ma charakter zaliczkowy i stosownie do wysokości środków ostatecznie przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwoty te mogą ulec zmianie.

 

Wszelkie ewentualne różnice zostaną Państwu przez Uczelnię wyrównane.

 

 

 

Wydziałowe Komisje Stypendialne, po rozpatrzeniu wniosków, podjęły decyzje o przyznaniu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Poniżej listy rozpatrzonych pozytywnie wniosków:

 

 

Istnieje możliwość odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych. Wnioski odwoławcze należy składać w Biurze Karier przy ul. Bułgarskiej 55A (pokój nr 18) w godzinach otwarcia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.05.2018 r.

 

Wniosek - komisja stypendialna odwoławcza

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier w godzinach otwarcia pod nr tel.61-646-03-80 oraz mailowo: biurokarier@wspia.pl

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

UWAGA STUDENCI!

 

Pomoc materialna w semestrze letnim

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Wydziałowych Komisji Stypendialnych odbędą się dnia 21 marca 2018r.

 

Wypłata stypendiów za miesiąc marzec nastąpi w miesiącu kwietniu.

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Termin: 8.02.2018 - 28.02.2018

Miejsce: Biuro Karier pok. 18 (parter)

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne: 1051,70 zł,

Średnia ocen do stypendium rektora: 4,75

 

 

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej:

 

Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy materialnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

 

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.

 

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

 

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym,
  • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów nie podlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów),
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych),
  • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia,
  • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

 

W zależności od sytuacji do wniosku należy również dołączyć:

 

1. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,

2. zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta),

3. kopie aktów zgonu rodziców,

4. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta,

5. kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich

 

Ustalanie dochodu Studenta:

Przy ustalaniu dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

- studenta,

- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

- rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Nawet w wyjątkowych przypadkach nie można uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (babci, dziadka czy dalszych krewnych)

 

Rodzina studenta:

Pod tym pojęciem rozumie się następujące osoby:

- małżonków,

- małżonka i dzieci studenta

- rodziców i dzieci

- opiekuna faktycznego dziecka

- pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia

- dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzicowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

 

 

Samodzielność finansowa studenta

Student jest samodzielny finansowo jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art.6 ust.2 pkt 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. nie mniejszy niż 930,35 zł netto

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (dotyczy również opiekunów prawnych i faktycznych sprawujących opiekę rodzicielską).

Za samodzielnego finansowo uznawany jest również student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnił jedną z przesłanek:

- ukończył 26 rok życia,

- pozostaje w związku małżeńskim,

- ma na utrzymaniu dzieci,

- osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

W pozostałych przypadkach, sytuacja materialna studenta jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców, rodzeństwa, dzieci.

 

Źródła dochodu studenta:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, umowy zlecenia i dzieło (zawierane cyklicznie)

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, (czyli w roku podatkowym przez 12 miesięcy).

Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne, decyzje o przyznaniu renty wyrok sądu o alimentach, zaświadczenia o dochodach. Udokumentowanie samodzielności finansowej studenta wymaga wykazania dochodów uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania oraz przedstawienie zaświadczeń Urzędu Skarbowego dochodach uzyskanych przez studenta w poprzedzającym roku podatkowym.

Student pozostający w związku nieformalnym, nie mający dzieci, nie może zostać uznany  za samodzielnego finansowo, jeśli nie skończył 26 roku życia.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

W PRZYPADKU WYKAZANIA DOCHODÓW, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ BUDZI ZASTRZEŻENIA, KOMISJE MOGĄ ZAŻĄDAĆ DORĘCZNIA ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA USTALENIE SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I RODZINY STUDENTA I UWZGLĘDNIĆ TĘ SYTUACJĘ W POSTĘPOWANIU

 

UWAGA!!!

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI!!

ZA PRAWIDŁOWE SKOMPLETOWANIE WNIOSKU ODPOWIADA STUDENT

 

Studenci studiujący w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie w Wydziale Zamiejscowym

 

 ---------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORSKIE

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSEK O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK-UBEZP.ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Oświadczenie o wysokosci dochodu osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zaświadczenie z Urzedu Skarbowego - wzór

Oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa

REGULAMIN STYPENDIALNY 2017/2018

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji