Rekrutacja on-line

Rytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

CEL

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, niezbędnego do organizacji zajęć z zakresu rytmiki, tańca, czy edukacji muzycznej, a także zorganizowania oprawy artystycznej wydarzeń tematycznych i okolicznościowych. Absolwent pozyska kompetencje przydatne do przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń z zakresu wychowania muzycznego, prowadzenia zespołów rytmiczno-tanecznych, organizowania czasu wolnego dzieci z uwzględnieniem piosenki i dramy na zajęciach pozaszkolnych. Zajęcia obejmują propedeutykę gry na instrumentach (pianino, flet).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. obowiązująca Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Innych From Wychowania Przedszkolnego zakłada, iż jednym z celów wychowania przedszkolnego jest: „wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne”. Ustawodawca wyraźnie zaznacza, że zajęcia takie, w wymiarze nie przekraczającym podstawy programowej mogą organizować nauczyciele przedszkolni nie posiadający wykształcenia muzycznego (zob. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 21689 w sprawie doprecyzowania przepisów związanych z zajęciami dodatkowymi, w tym umuzykalniającymi w przedszkolach, źródło www.sejm.gov.pl). Natomiast do prowadzenia zajęć z rytmiki prowadzonych w szerszym zakresie niż wynika to z podstawy programowej, wymagane jest od nauczyciela wykształcenie muzyczne (ukończenie szkoły muzycznej). Proponowane studia nie nadają wykształcenia muzycznego równoważnego z dyplomem ukończenia szkoły muzycznej.

 

ADRESACI

Studia skierowane są głównie do nauczycieli i opiekunów pracujących z dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach malucha itp. Ponadto mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy dla nauczycieli klas I-III, wzbogacając warsztat pracy wychowawcy o cenne treści pomagające zorganizować zajęcia pozalekcyjne, teatrzyki i różnorodne wydarzenia z życia szkoły. Od kandydatów na Studia nie jest wymagana znajomość gry na instrumencie muzycznym ani dyplom ukończenia szkoły muzycznej.

 

Program nie nadaje kwalifikacji do nauczania. Osoby chcące pracować w systemie oświaty powinny posiadać już nabyte kwalifikacje muzyczne lub realizować osobny program studiów w tym zakresie (dostępny także w ofercie WSPiA).

 

Program nie nadaje uprawnień do nauczania Rytmiki lub Choreografii w szkołach muzycznych.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

  • 270 godzin dydaktycznych
  • 60 godzin praktyki dydaktycznej w placówce oświatowej lub opiekuńczej*

* w poczet praktyk może być uznana aktualna praca zawodowa Słuchacza

 

TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania podzielone są na następujące bloki przedmiotów, obejmujące przykładowe przedmioty podane w nawiasach:

  • Moduł Zagadnień zw. z Muzyką (zasady muzyki, instrumentoznawstwo, historia muzyki, literatura muzyczna, warsztaty muzyczne – propedeutyka gry na instrumentach)
  • Moduł Zagadnień zw. z Rytmem i Ruchem (kształcenie rytmiczne, logorytmika, technika ruchu, dydaktyka i metodyka rytmiki)
  • Moduł Zagadnień zw. z Tańcem (taniec współczesny, tańce w kręgu, elementy choreografii i gry scenicznej, drama, dydaktyka i metodyka tańca, oprawa wydarzeń artystycznych)
  • Moduł Zagadnień zw. z Dźwiękiem i Melodią (piosenka dziecięca, dydaktyka i metodyka umuzykalnienia, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, emisja głosu, warsztaty muzyczne – zespół wokalny)

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranej przez Słuchacza lekcji dyplomowej przeprowadzonej podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce dydaktyczne. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) lekcji dyplomowej; 2) dydaktyki przedmiotu; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

 

KOSZTY

  • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
  • czesne:

 

Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
3 15 265 zł

*nie dotrzymanie terminu płatności skutkuje przeniesieniem na system 15 rat

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji