Rekrutacja on-line

Przygotowanie pedagogiczne

CEL

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego, niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Słuchacze uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego ukończyli już studia pierwszego lub drugiego stopnia (np. matematyka, biologia, historia itp.), na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Osoby zainteresowane pracą w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zapraszamy na studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, które również zapewniają wymagane prawem przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole i przedszkolu wzbogacone o moduł przygotowania merytorycznego do kształcenia zintegrowanego.

 

ADRESACI

Absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera) posiadający zdobyte w toku dotychczasowej edukacji i/lub praktyki zawodowej przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

 

Osoby aktywne zawodowo w szeroko-pojętej branży szkoleniowej i edukacyjnej, chcące zapewnić najwyższy późnym swoich usług, a także poszerzyć swoje umiejętności warsztatowe oraz wiedzę psychologiczno-pedagogiczną związaną z przekazywaniem wiedzy oraz uczeniem się.

 

Osoby planujące podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (np. pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz), które w dotychczasowym toku studiów nie zdobyły takiego przygotowania.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

  • 290 godzin dydaktycznych
  • 150 godzin praktyk w placówce oświatowej*

* w poczet praktyk może być uznana aktualna praca zawodowa Słuchacza

 

TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania podzielone są na następujące bloki przedmiotów, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012, obejmujące przykładowe przedmioty podane w nawiasach:

  • Ogólne Przygotowanie w Zakresie Psychologiczno-Pedagogicznym (pedagogika ogólna, psychologia ogólna, psychologia społeczna i wychowawcza, psychologia rozwojowa, zaburzenia rozwoju i zachowania)
  • Przygotowanie Psychologiczno-Pedagogiczne na Danym Etapie Edukacyjnym / Danych Etapach Edukacyjnych (edukacja dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, edukacja dziecka w okresie adolescencji, podstawy andragogiki, praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu/szkole)
  • Podstawy Dydaktyki (dydaktyka ogólna, prawo i polityka oświatowa, emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej)
  • Dydaktyka Przedmiotu na Danym Etapie Edukacyjnym / Danych Etapach Edukacyjnych (projektowanie działań edukacyjnych, podstawa programowa, metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych, metodyka nauczania przedmiotów artystycznych, metodyka nauczania języków obcych, metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, warsztat pracy wychowawcy, ewaluacja w dydaktykach przedmiotowych)

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranej przez Słuchacza lekcji dyplomowej przeprowadzonej podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce dydaktyczne. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) lekcji dyplomowej; 2) dydaktyki przedmiotu; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

 

KOSZTY

  • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
  • czesne:

 

Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
3 15 270 zł

 

 

 

*nie dotrzymanie terminu płatności skutkuje przeniesieniem na system 15 rat

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji