Rekrutacja on-line

Logopedia

 

CEL

 

Celem studium podyplomowego jest nabycie profesjonalnej wiedzy z zakresu normy i patologii używania języka oraz nabycie umiejętności wdrażania działań profilaktycznych, diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz prowadzenie terapii logopedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych. Ponadto, Słuchacze otrzymają niezbędną w pracy logopedy wiedzę z zakresu językoznawstwa, w tym psycholingwistyki i neurolingwistyki, a także, zgodnie z profilem uczelni, silną podbudowę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki. Absolwent kierunku będzie potrafił dokonać diagnozy pacjenta oraz zaproponować odpowiedni dla danego zaburzenia tok terapii. Będzie także przygotowany, by świadomie tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy.

 

Program odpowiada standardom kształcenia logopedów określonym przez Polski Związek Logopedów (Biuletyn Logopedyczny, 1/2010). 

 

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków takich jak pedagogika, psychologia, filologia (nowożytna), językoznawstwo stosowane oraz pokrewne dyscypliny, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy. Program stanowi cenne uzupełnienie warsztatu pracy każdego nauczyciela. Daje także uprawnienia niezbędne do otworzenia prywatnego gabinetu logopedycznego.

 

Przed rozpoczęciem nauki słuchacz zobowiązany jest przedłożyć wraz z wymaganymi dokumentami zaświadczenie od logopedy lub foniatry o braku wady wymowy.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 4 semestry nauczania, na które składa się:

  • 610 godzin dydaktycznych
  • 80 godzin praktyk zawodowych*

* w poczet praktyk może być uznana aktualna praca zawodowa Słuchacza

 

TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania podzielone są na następujące bloki przedmiotów obejmujące przykładowe przedmioty podane w nawiasach, według wytycznych zawartych w Standardach Godzinowych Kształcenia Logopedów, przyjętych przez Polski Związek Logopedów (01/2010):

  • Medyczne Podstawy Logopedii (wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii – biologiczne podstawy mowy, elementy neurologii wieku rozwojowego i dorosłych, foniatria, audiologia, ortodoncja, wybrane zagadnienia z psychiatrii, sprzężone zaburzenia w rozwoju dziecka)
  • Lingwistyczne Podstawy Logopedii (podstawy językoznawstwa ogólnego, psycholingwistyka, akwizycja języka, fonetyka języka polskiego, kultura języka i style wypowiedzi językowej)
  • Psychopedagogiczne Podstawy Logopedii (psychologia rozwojowa człowieka, psychologia społeczna i wychowawcza, psychologia kliniczna z elementami neuropsychologii, pedagogiczne podstawy logopedii, wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej)
  • Treści Specjalnościowe A: Praca Głosem i Mową oraz Treści Ogólne (wprowadzenie do logopedii, warsztat pracy logopedy, higiena i emisja głosu, zaburzenia czytania i pisania, logopedia medialna, logopedia artystyczna)
  • Treści Specjalnościowe B: Diagnoza i Terapia Zaburzeń (ogólna diagnostyka logopedyczna; diagnoza i terapia w: stanach jąkania, mutyzmu i schiozofazji; alalii, oligofazji, mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu i zespołu Downa; elementy surdologopedii; elementy afazjologii; warsztat pracy logopedy)

EGZAMIN DYPLOMOWY

 Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranego przez Słuchacza studium przypadku obserwowanego podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce terapeutyczne do okazania. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) danego przypadku; 2) diagnostyki logopedycznej; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

 

KOSZTY

  • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
  • czesne:
Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
4 20 260 zł

 

*nie dotrzymanie terminu płatności skutkuje przeniesieniem na system 20 rat

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji