Rekrutacja on-line

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

CEL

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania dydaktycznego, niezbędnego do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I – III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. wprowadziło istotne zmiany w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Jako jeden z celów na tym etapie edukacyjnym wymienia ona „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Zgodnie z Rozporządzeniem i Podstawą dostęp do bezpłatnej nauki języka obcego już na pierwszym szczeblu oświaty obejmuje od 01 września 2016 wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli. Oznacza to, iż przedszkole w ramach organizowanej działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej powinno zapewnić kadrę wykwalifikowaną do nauczania języka obcego. Obecnie najpopularniejszym językiem nauczanym w przedszkolu jest język angielski i można przypuszczać, że tak pozostanie.

 

Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Angielskiego w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej stanowią uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Nauczyciele, którzy ukończyli inne kierunki studiów niż EPiW, po ukończeniu tego programu będą posiadali kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, ale nie do organizowania innych zajęć dydaktycznych, czy też organizowania działań opiekuńczo-wychowawczych w tej grupie wiekowej. Należy przy tym pamiętać, że Ustawodawca ponadto zobowiązuje nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, którzy nie ukończyli studiów filologicznych, do uzyskania certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe w stopniu co najmniej podstawowym do końca roku 2020 (lista honorowanych certyfikatów w Rozporządzeniu MNiSW z dn. 19 kwietnia 2012 r.).

 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób, które już posiadają kwalifikacje nauczycielskie. Program realizuje Moduł 4 (Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – prowadzenia zajęć) na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 2 semestry nauczania, na które składa się:

  • 210 godzin dydaktycznych
  • 60 godzin praktyk w placówce oświatowej*

* w poczet praktyk może być uznana aktualna praca zawodowa Słuchacza

TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania podzielone są na następujące bloki przedmiotów, obejmujące przykładowe przedmioty podane w nawiasach:

  • Moduł Zagadnień Filologicznych (kultura i historia Wielkiej Brytanii i USA, brytyjska i amerykańska literatura dziecięca)
  • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego i wiedza o języku (j. angielski ogólny, wymowa, fonetyka j. angielskiego, gramatyka j. angielskiego)
  • Moduł Zagadnień Metodycznych (akwizycja języka obcego, metodyka wczesnego nauczania j. angielskiego, projektowanie dydaktyczne edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z j. angielskim, mowa i muzyka we wczesnym nauczaniu j. angielskiego)

EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranej przez Słuchacza lekcji dyplomowej przeprowadzonej podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce dydaktyczne. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) lekcji dyplomowej; 2) dydaktyki przedmiotu; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

KOSZTY

  • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
  • czesne:
Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
2 10 255 zł

 *nie dotrzymanie terminu płatności skutkuje przeniesieniem na system 10 rat

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji