Rekrutacja on-line

Asystent rodziny

 

CEL

 

Celem studiów jest przygotowanie Absolwenta do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 877), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608) oraz Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1188).

ADRESACI

 

Studia skierowane są  do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne  (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację asystentury rodzinie (Dz. U. nr 149 poz. 887 z 2011r. z późn. zm. Rozdz. 2. Art. 12.1.1a).

 

PROGRAM NAUCZANIA

 

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

270 godzin dydaktycznych

30 godzin praktyki w instytucji prowadzącej pracę z rodziną*

 

* praktyka może odbywać się w miejscu aktualnej pracy zawodowej Słuchacza

 

 

TREŚCI NAUCZANIA

 

Treści nauczania podzielone są na następujące bloki przedmiotów, obejmujące przykładowe przedmioty podane w nawiasach:

1)      Moduł Zagadnień Zawodowych:

- etyka pracy asystenta rodziny;

- definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby;

- analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;

- charakterystyka problemów rodziny, w tym: analiza potrzeb i problemów rodziny;

- zadania i uprawnienia asystenta rodziny;

- metodyka pracy asystenta;

- sporządzanie planu pracy z rodziną;

- problematyka mediacji w rodzinie;

- problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie;

- pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;

 

2)      Moduł Zagadnień Psychologiczno-Pedagogicznych:

- wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;

- doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;

- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;

- organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;

 

3)      Moduł Zagadnień zw. ze Zdrowiem:

- edukacja zdrowotna;

- problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;

- pielęgnację niemowląt i dzieci;

 

4)      Moduł Zagadnień Prawno-Ekonomicznych:

- wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;

- regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

- zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

- współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

- elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;

 

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 

Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym. Słuchacz odpowiada na 3 losowo wybrane pytania dotyczące całego programu studiów – lista pytań z każdego przedmiotu podana jest do wiadomości Słuchaczy po jego zakończeniu.

 

 

KOSZTY

 

85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów

150 zł opłata za egzamin dyplomowy

czesne:

 

Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
3 15 260 zł

*nie dotrzymanie terminu płatności skutkuje przeniesieniem na system 15 rat

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji