Pedagogika

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnopedagogicznych, socjologii, psychologii oraz filozofii, które są niezbędne do funkcjonowania w obszarze tzw. społeczeństwa wiedzy. Rozumie społeczno-kulturowy kontekst edukacji, potrafi projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w zakresie skutecznego wspierania zarówno jednostek, jak i grup społecznych, a także posiada kompetencje społeczne pozwalające na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość podjęcia uzupełniających studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych.

DSC02774

 

SPECJALNOŚCI:

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

(Z KWALIFIKACJAMI NAUCZYCIELSKIMI)

Absolwent potrafi projektować działania edukacyjne w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna organizację i funkcjonowanie placówek oświatowych.

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z dydaktyką JĘZYKa ANGIELSKIego

(z kwalifikacjami nauczycielskimi)

Absolwent potrafi projektować działania edukacyjne w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jest metodycznie przygotowany do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. Zna organizację i funkcjonowanie placówek oświatowych.

 

DORADZTWO PERSONALNO-ZAWODOWE Z PODSTAWAMI COACHINGU

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako doradca zawodowy i personalny, specjalista ds. rekrutacji, szkolenia i rozwoju zawodowego. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do bycia trenerem, trenerem wewnętrznym, konsultantem firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

Absolwent jest przygotowany do projektowania praktycznych działań mających na celu pomoc i wsparcie w resocjalizacji osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie oraz objętych oddziaływaniem systemów penitencjarnych. Potrafi tworzyć i prowadzić działania terapeutyczne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Absolwent posiada umiejętności zarówno diagnozowania psycho-pedagogicznego jednostek, jak i projektowania programów profilaktyczno-kompensacyjnych. Potrafi tworzyć i prowadzić działania terapeutyczne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia działań doradczych i terapeutycznych, a także planowania i realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych, resocjalizacji, animacji czasu wolnego oraz doradztwa zawodowego i personalnego. Jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do podjęcia pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki, interwencji i pomocy społecznej, instytucjach kulturalnooświatowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach). Absolwenci mogą również realizować własne, nowatorskie pomysły, zakładając prywatną działalność gospodarczą w sektorze szeroko rozumianych usług społecznych. Po specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna można pracować na stanowisku nauczyciela w żłobkach, placówkach przedszkolnych i klasach I – III.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji