Rekrutacja on-line

Ubezpieczenia - komunikat

PILNE – UBEZPIECZENIA – PILNE

KOMUNIKAT

 

Informuję, że na rok akademicki 2019/2020 została podpisana umowa pomiędzy Wyższą Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu a TUiR Allianz Polska SA, ul. Naramowicka 68B, 61-622 Poznań w zakresie zbiorowego ubezpieczenia studentów dot.:

- następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Uwaga! Wymóg ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilno- zawodowej) obejmuje wszystkich studentów WSPiA im Mieszka I, którzy w programie nauczania mają obowiązek odbycia  praktyk zawodowych.

Szczegóły warunków oraz wysokość składek dla poszczególnych wydziałów – kierunków studiów wraz z komentarzem w zakresie formy płatności przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń oraz drogą elektroniczną  na stronie www.wspia.pl/studenci/biuro-karier-3

 

 

Jan J. Mądroszyk

Wicekanclerz

 

 

 

UBEZPIECZENIA      STUDENTÓW   I    NAUCZYCIELI  W  WSPiA

im. Mieszka I   w Poznaniu  w roku akademickim 2019/2020

 

Okres odpowiedzialności od  01.10.2019r do 30.09.2020r

Termin wpłaty składek  do 25 listopada 2019r.

KROK 1 :  Znajdź w tabelach swój kierunek

1/.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (grupowe)– Wariant 1

      POLISA  nr 041-19-662-00087652

                         NNW        Wariant 1

STUDENCI

NAUCZYCIELE

SKŁADKA

50,-zł

53,-zł

Suma ubezpieczenia

19.000,-zł

20.000,-zł

Świadczenia:

 

 

1. Trwały uszczerbek

19.000,-zł

20.000,-zł

2. Podwójny uszczerbek powyżej 90%

38.000,-zł

40.000,-zł

3. Śmierć

19.000,-zł

20.000,-zł

4. Przeszkolenie zawodowe inwalidów

 4.750,-zł

 5.000,-zł

5. Transport medyczny

400,-zł

400,-zł

6. Koszty leczenia zakres rozszerzony

1.900,-zł

2.000,-zł

 

2/.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej ( grupowe, na praktyki  zawodowe) – wariant 2 i 3.  Pamiętaj: konieczna jest indywidualna zgoda na „RODO”

Wariant 2 i 3 ubezpieczenie

Wariant 2

Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia  Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Psychologia

Wariant 3

Prawo, Administracja I i II stopień, Pedagogika I i II stopień, Filologie, Edukacja techniczno-informacyjna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wychowanie fizyczne

OC zawodowe

Suma ubezpieczenia

Składka

Suma ubezpieczenia

Składka

50.000,-zł

65,-zł

50.000,-zł

72,-zł

 

 3/. Odpowiedzialność cywilna zawodu nauczyciela (grupowe) -wariant 4

           (wyłącznie dla pracowników WSPiA   przy zawarciu umowy NNW  i opłaceniu składki

              53,-zł) .

              Suma ubezpieczenia 50.000,-zł, dodatkowa składka 5,-zł, razem 58zł

 

4/. Możesz dodatkowo zawrzeć indywidualne polisy:

  • Odpowiedzialności cywilnej instruktora sportowego –trenera- wariant 5

         Suma ubezpieczenia – 50.000,-zł, składka podstawowa 80,-zł

         (sporty zimowe +50%, sporty walki +70%  do składki podstawowej)

         Więcej informacji znajdziesz  TUTAJ OWU4

 

  •  Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (wariant 6):

           Suma ubezpieczenia  -  100.000,-zł, składka – 60,-zł.

 

 

KROK 2 :  Wybierz przeznaczone dla Ciebie warianty ubezpieczenia: 1 do 3 niezbędne do  

                    odbycia praktyk zawodowych i dodatkowe indywidualne warianty 5 lub 6                

                   zapewniające  kompleksową ochronę.

 

Ubezpieczenie NNW – to pełna ochrona obejmująca świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jakiemu możesz ulec przy wykonywaniu czynności zawodowych (na studiach), jak i w życiu prywatnym -  w domu, podczas uprawiania sportów, również zimowych, jaki w czasie wolnym i podczas wakacji.

Działa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Przykładem mogą tu być świadczenia związane z złamaniem kości, zwichnięciem stawów, ranami, urazami narządów wewnętrznych, oparzeniami i powikłaniami po urazie.

 

Jeśli poniosłeś koszty leczenia na terenie Polski, to Allianz zrefunduje Ci udokumentowane imiennymi rachunkami wydatki do kwoty 1.900,-zł na:

-  honoraria lekarskie,

- koszty zdjęć RTG, USG i innych badań diagnostycznych,

- koszty leków, opatrunków, protez, lekkiego gipsu, ortez ,

- wydatki na zabiegi rehabilitacyjne i sprzęt do rehabilitacji,

- koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego,

- koszty operacji plastycznych związanych z wypadkiem.

 

Gdy niezbędny jest transport medyczny, to pokryjemy dodatkowo koszty  do 400,-zł.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU1.

 

Dla kierunków medycznych : Fizjoterapii, Ratownictwa Medycznego, Pielęgniarstwa, Kosmetologii i Psychologii oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, chorych lub dzieci w żłobku dedykujemy ubezpieczenie  OC zawodu medycznego (wariant 2) z sumą ubezpieczenia 50.000,-zł i składką 65,-zł/rok.

Polisa chroni Cię przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również przeniesienia chorób zakaźnych( w tym HIV i WZW), czy też niedochowaniem tajemnicy zawodowej lub uchybieniom  prawom  pacjenta.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU2.

 

OC zawodowe dla studentów odbywających praktyki z kierunków Pedagogiki, Filologii, Wychowania Fizycznego, jak również osób pracujących jako opiekun podczas wypoczynku lub wycieczek dzieci i młodzieży stanowi  polisa z sumą gwarancyjną 50.000,-zł i składką 72zł,- na rok (wariant 3).

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU3.

 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (polisa indywidualna -  wariant 6) przyda się każdemu studentowi. Polisa chroni Cię za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeśli np. jeździsz na rowerze lub na nartach, zalejesz mieszkanie sąsiadom, to pokryjemy poszkodowanym straty spowodowane przez Ciebie do kwoty 100.000,-zł. Zapłacisz za to 60zł/rok.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU5.

 

KROK 3:  Wybierz formę płatności, która Ci najbardziej odpowiada – najprościej jest

                      zrobić przelew z własnego konta internetowego i zapłać za polisy.

PAMIĘTAJ:  zapłać składki najpóźniej do 25.11.2019r

PAMIĘTAJ:  przy OC zawodowym musisz obowiązkowo wyrazić indywidualną zgodę na „RODO” na przetwarzanie danych osobowych i podpisaną przesłać mailem do agenta. Tylko wtedy będziesz wpisany na Listę ubezpieczonych i otrzymasz indywidualny, imienny Certyfikat ubezpieczenia OC.

pobierz druk  TUTAJ ZGODA RODO Pielęgniarstwo

                    TUTAJ ZGODA RODO Ratownictwo Med.

                    TUTAJ ZGODA RODO Fizjoterapia

                    TUTAJ ZGODA RODO Pozostałe medyczne

                    TUTAJ ZGODA RODO Nauczycielskie

Druk można pobrać i zostawić podpisany również w Biurze Karier.

 

5/. Formy płatności za polisy grupowe:

  • Przelew bankowy musi zawierać następujące dane:
  • dane odbiorcy:        Allianz Urszula Olejniczak
  • nr konta odbiorcy:  Tylko w   31 1140 2004 0000 3602 7642 6134
  • kwotę składki:     suma składek za wybrane warianty,
  • w tytule napisz:

- swoje imię, nazwisko, pesel, telefon,

- kierunek studiów w skrócie ( Fizjoterapia FIZ, Ratownictwo Medyczne RM,

   Pielęgniarstwo PG, Kosmetologia KO, Psychologia PS, Wychowanie Fizyczne WF, 

   Pedagogika PED, Filologia Angielska FA, Filologia Germańska FG,

   Bezpieczeństwo Wewnętrzne BW,  Prawo PRA, Administracja ADM),

- warianty ubezpieczenia.

 

  • Wpłaty gotówkowe:
  • Zbierane przez starostów grup poprzez wpisanie na listę.

       

 

  • 4.     Przykład :

Jan  Kowalski jest studentem 2 roku Wychowania Fizycznego. W tym roku czekają go praktyki zawodowe. W osiedlowym klubie prowadzi dodatkowo sekcję piłki nożnej. Decyduje się na kupno wszystkich dedykowanych mu polis, aby uzyskać kompleksową ochronę.

Zleca przelew ze swojego konta internetowego, który wygląda następująco:

Odbiorca: Allianz Urszula Olejniczak

Nr konta: 31 1140 2004 0000 3602 7642 6134

Kwota: 122,-zł suma za polisy grupowe

Tytuł: Jan Kowalski, 94010199999, tel.601601601, WF, wariant 1,3.

               Druk przelewu dla w/w przykładu znajdziesz TUTAJ PRZELEW

             Dodatkowo kontaktuje się mailowo z agentem i płaci za polisy indywidualne wariant                

               5 i 6 składkę w wysokości 140zł.

 

6/. Potwierdzenie ubezpieczenia

 

Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest dowód wpłaty lub Certyfikat ubezpieczenia  przy OC zawodowym. W celu weryfikacji osób  ubezpieczonych sporządzone będą imienne listy dostarczone przez przedstawiciela  ubezpieczyciela bezpośrednio do Biura Karier.

      Jeśli koniecznie potrzebujesz zaświadczenie o ubezpieczeniu, to zgłoś się po 01.12.2019r 

      do Biura Karier. W nagłych, pilnych przypadkach napisz maila do przedstawiciela Allianz.

 

7/. Osobą upoważnioną do kontaktu ze studentami jest Pani Urszula Olejniczak 

        przedstawiciel TUiR Allianz Polska SA, adres: Allianz biuro , ul. Naramowicka 68B, 61-622   Poznań, e-mail: urszula.olejniczak@port.allianz.pl 

 

8/. Zgłaszanie szkody

 

         Jeśli doznałeś urazu w następstwie nieszczęśliwego wypadku  i poniosłeś trwały uszczerbek na zdrowiu i zakończyłeś  leczenie, zgłoś szkodę na naszej infolinii tel. 224 224 224 i konsultant sprawnie poprowadzi Cię przez proces likwidacji lub bezpośrednio na www.allianz.pl.

Wcześniej pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zgłoszenia roszczenia- pobierz TUTAJ DRUK,

Przygotuj nr polisy, swoje dane osobowe, szczególnie pesel i zgromadź całą dokumentację medyczną oraz rachunki.

Możesz również zgłosić się  w formie maila do przedstawiciela Allianz Urszuli Olejniczak.

 

Jeśli potrzebujesz transportu medycznego zadzwoń pod nr 225222506 do  Mondial Assistance.

 

Pozostałe dokumenty i karty produktów znajdziesz na stronie www.allianz.pl

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji