Rekrutacja on-line

Zaliczenie praktyk zawodowych na WNPiS 2020/2021

PROCEDURA ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH

WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI

IM. MIESZKA I W POZNANIU

 

Rok akademicki 2020/2021

 

 

Z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 i wprowadzone ograniczenia w zakresie funkcjonowania uczelni, mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 29 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1908) ustanawia się następującą procedurę zaliczenia praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

 

Zachęcamy studentów w ramach praktyk zawodowych do udziału w działaniach  podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych podejmowanych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Odbywanie praktyk zawodowych w ww. instytucjach nie dotyczy jednak kierunków studiów prowadzonych zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dla których obowiązują szczególne regulacje wynikające z rozporządzeń określających te standardy.

 Tryb odbywania praktyki zawodowej:

 

1)      Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych:

 

‒        student przesyła w formie mailowej wniosek do Dziekana WNPiS o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych z załączonym skanem zakresu obowiązków na stanowisku pracy;

‒        wniosek w formie mailowej należy przesłać na adres mailowy Dziekanatu Uczelni;

‒        Dziekan Wydziału rozpatruje wniosek studenta, wydając w formie mailowej stosowną decyzję i przekazując ją do wiadomości studenta;

‒        po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału, student realizuje praktykę zawodową w ramach obowiązków zawodowych, sporządzając wymaganą dokumentację przebiegu praktyki.

 

2)      Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie umowy zawartej z instytucją lub na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych – rozliczenie dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej:

 

‒        student przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej mailowo w formie skanu, podając w treści maila: imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, specjalność, rok studiów, formę studiów (stacjonarna lub niestacjonarna). Brak wskazanych informacji będzie skutkował nierozpatrzeniem wniosku studenta o zaliczenie praktyki zawodowej;

‒        w temacie maila należy podać: imię i nazwisko, numer albumu;

‒        każda kategoria dokumentu powinna być zeskanowana osobno i opatrzona stosowną nazwą (np. Dziennik praktyk, Oświadczenie o przyjęciu na praktykę, Umowa o praktykę, Karta przebiegu praktyki, Świadectwo odbycia praktyki, Opinia opiekuna, Scenariusze, itd.);

‒        prosimy o nieprzesyłanie dokumentacji w jednym pliku z uwagi na jego rozmiar;

‒        w szczególności w osobnych plikach należy przesłać dokumenty do archiwizacji w teczce osobowej studenta, tj. Umowę o praktykę, Świadectwo odbycia praktyki oraz Kartę przebiegu praktyki (jeżeli na danym kierunku studiów są one wymagane);

‒        Dziekanat Uczelni drukuje do teczki osobowej studenta Umowę o praktykę, Świadectwo odbycia praktyki oraz Kartę przebiegu praktyki (jeżeli na danym kierunku studiów są one wymagane);

‒        w zależności od kierunku studiów student przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej na właściwy adres mailowy:

 

  • Pedagogika studia I stopnia (wszystkie roczniki):

 

praktyki_pedagogikaIstopnia@wspia.pl

 

  • Pedagogika studia II stopnia (wszystkie roczniki):

 

praktyki_pedagogikaIIstopnia@wspia.pl

 

  • Pedagogika jednolite studia magisterskie (wszystkie roczniki):

 

praktyki_pedagogikaJSM@wspia.pl

 

  • Psychologia jednolite studia magisterskie (wszystkie roczniki):

 

praktyki_psychologiaJSM@wspia.pl

 

  • Filologia studia I stopnia (wszystkie roczniki):

 

praktyki_filologiaIstopnia@wspia.pl

 

  • Administracja studia I stopnia (wszystkie roczniki):

 

praktyki_administracjaIstopnia@wspia.pl

 

  • Administracja studia II stopnia (wszystkie roczniki):

 

praktyki_administracjaIIstopnia@wspia.pl

 

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (wszystkie roczniki):

 

praktyki_bezpieczeństwoIstopnia@wspia.pl

 

  • Prawo jednolite studia magisterskie (wszystkie roczniki):

 

praktyki_prawoJSM@wspia.pl

 

‒        Dziekan Wydziału, Prodziekan Wydziału lub Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich dokonują zaliczenia praktyki zawodowej, czyniąc stosowną adnotację w protokole zaliczeniowym, a Dziekanat, wprowadzając zaliczenie praktyki zawodowej do systemu Proakademia;

‒        praktyki zawodowe mogą obejmować pracę zdalną, jeżeli obowiązuje ona w danej instytucji;

‒        ostateczny termin zaliczenia praktyki zawodowej z roku akademickiego 2020/2021 to 30 września 2021 r.

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI I ZALICZCENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNÓW STUDIÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH

DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA:

 

1)      Na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela praktyki zawodowe MOGĄ BYĆ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM METOD I FORM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (w oparciu o zdalny kontakt z nauczycielami-opiekunami w danej placówce), jeżeli taka forma obowiązuje w danej placówce.

2)      Dokumentacja obejmuje skany:

 

‒        Umowy z placówką;

‒        Świadectwa odbycia praktyk;

‒        Karty przebiegu praktyk;

‒        Dziennika praktyk, wraz z załącznikami świadczącymi o realizacji praktyk:

 

A. Studenci, którzy zrealizowali praktyki zawodowe przed wprowadzeniem decyzją Ministra Edukacji i Nauki nauczania zdalnego we wskazanych placówkach oświatowych proszeni są o przesłanie skanów arkuszy obserwacji/scenariuszy po 3 z każdej placówki (przedszkola, szkoły oraz ewentualnie innych istotnych dokumentów).

 

B. Studenci, którzy nie zrealizowali praktyk zawodowych przed wprowadzeniem decyzją Ministra Edukacji i Nauki nauczania zdalnego we wskazanych placówkach oświatowych zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 

‒        materiałów pracy zdalnej z uczniami (w tym np. planów edukacji zdalnej) przygotowywanych przez nauczycieli–opiekunów;

‒        scenariuszy (do weryfikacji przez nauczyciela-opiekuna; nie ma  konieczności realizacji zajęć z uczniami);

‒        sprawozdań z organizacji pracy placówki w trybie zdalnym (np. zebrań, spotkań grona pedagogicznego, grup przedmiotowych, konsultacji z rodzicami on-line itp.);

‒        raportów z własnych szkoleń lub innych form doskonalenia umiejętności praktycznych nauczyciela dotyczących edukacji zdalnej (jeżeli takie występowały);

‒        ww. działania należy wpisać do Karty przebiegu praktyk oraz dołączyć do Dziennika praktyk załączniki i przesłać skany najważniejszych załączników.

 

Obieg wszystkich dokumentów dotyczących praktyk zawodowych odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. PROSIMY STUDENTÓW O NIEDOSTARCZANIE OSOBIŚCIE Z UWAGI NA WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 WERSJI PAPIEROWEJ DOKUMENTÓW.

 

3)      Student przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej w formie skanu na adres mailowy przypisany dla kierunku studiów.

4)      Dziekan Wydziału, Prodziekan Wydziału lub Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich po weryfikacji dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej udziela zaliczenia praktyki zawodowej W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (STUDENT OTRZYMUJE NA SWOJEGO MAILA INFORMACJĘ O ZALICZENIU LUB NIEZALICZENIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ. IDENTYCZĄ INFORMACJĘ OTRZYMUJE DZIEKANAT UCZELNI, KTÓRY NA WNIOSEK DZIEKANA, PRODZIEKANA LUB PEŁNOMOCNIKA UZUPEŁNIA WPIS ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W WIRTUALNYM DZIEKANACIE).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji