Rekrutacja on-line

Stypendia i zniżki 2021/2022

Informuję, że Komisja Stypendialna w dniach 15.10-15.11.2021 r. będzie przyjmowała wnioski o przyznanie w roku akademickim 2021/2022:

 • Stypendium socjalnego;
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • Zapomóg;
 • Stypendium Rektora
 • za wyróżniające wyniki w nauce,
 • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
 • za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym;
 • dla studentów I roku, którzy w 2021 r. zdawali matury, a jednocześnie zostali laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego lub medalistami, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.

Wnioski można składać we właściwych ze względu na miejsce studiowania dziekanatach (studenci studiujący w Filii WSPiA w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie Filii WSPiA) lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf) na adres mailowy: stypendia.zapomogi@wspia.pl.

Wnioski w formie elektronicznej: załączniki powinny być przesłane w formie plików pdf, a każdy załącznik powinien być prawidłowo opisany (nazwa pliku musi jednoznacznie określać, co się w nim znajduje, np. „Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów”).

Wnioski w siedzibie Uczelni (ul. Bułgarska 55, 2 piętro, przeszklony pokój obok Dziekanatu) można składać od wtorku do soboty, w godzinach od 9-14.30. Prosimy sprawdzać kompletność wniosków przed ich złożeniem.

Studenci roczników II i wyższych mogą ubiegać się o wszystkie rodzaje świadczeń wymienionych powyżej.

Studenci I rocznika mogą ubiegać o stypendium Rektora dla finalistów lub laureatów olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej szczebla centralnego oraz o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi (w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacji życiowych).

Wzory dokumentów do pobrania w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej WSPiA na stronie Uczelni – Regulamin świadczeń dla studentów wraz z załącznikami.

Wszelkich informacji na temat zasad przyznawania stypendiów udziela Komisja Stypendialna oraz przewodniczący Komisji dr Piotr Warych drogą e-mailową.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Dr Piotr Warych

stypendia.zapomogi@wspia.pl 

 

 

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej: 

 

Stypendium rektorskie

Średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku dla wszystkich kierunków kształcenia w WSPiA wynosi 4,75, poza kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Zdrowia Publicznego, na którym średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku o stypendium Rektora wynosi 4,40.

Do wniosku należy dołączyć dokument zawierający uzyskaną średnią ocen potwierdzony przez dziekanat. Studenci, którzy się przenieśli z innej uczelni, powinni przedstawić analogiczne zaświadczenie wystawione przez uczelnię, w której studiowali w minionym, roku akademickim

 

Kwoty graniczne

 Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wynosił 3819 zł.

 Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy socjalnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

Zaświadczenia z  Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym,
 • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów nie podlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów),
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych),
 • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia,
 • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

 W zależności od sytuacji do wniosku należy również dołączyć:

 • kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,
 • zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta),
 • kopie aktów zgonu rodziców,
 • kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta,
 • kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich

Co to jest dochód rodziny?

 Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE NA POZYTYWNE ROZPATRZENIE MOGĄ LICZYĆ TYLKO CI STUDENCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI KOMPLETNE WNIOSKI!

ZA PRAWIDŁOWE SKOMPLETOWANIE WNIOSKU ODPOWIADA STUDENT.

Studenci studiujący w Filii WSPiA w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie Filii WSPiA

 Regulamin stypendialny dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce BIP WSPiA.

Zapomogi

 • W tym roku nie obowiązują już specjalne zasady przyznawania zapomóg z uwagi na zamknięcie zakładów pracy związane z pandemią Covid-19, ponieważ wszystkie zakłady pracy pracują w trybie normalnym. Dlatego pomoc materialna w formie zapomogi będzie przyznawana tylko studentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (np. choroba, klęska żywiołowa, zdarzenie losowe).
 • O zapomogę można wnioskować najwyżej 2 razy w ciągu roku akademickiego.
 • Zapomoga ma charakter jednorazowy – tzn. o zapomogę z powodu jednego zdarzenia można ubiegać się tylko raz.

Odwołanie

Decyzją Komisji Stypendialnej WSPiA w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym termin składania odwołania od decyzji stypendialnych został wyznaczony od dnia 21 grudnia drogą mailową na adres:  stypendia.zapomogi@wspia.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji