Rekrutacja on-line

Stypendium w WSPiA 2020/2021

Informuję, że Komisja Stypendialna w dniach 17-31.10.2020 r. będzie przyjmowała wnioski o przyznanie na semestr zimowy (październik 2020 r. – luty 2021 r.) roku akademickiego 2020/2021:

1)      Stypendium socjalnego;

2)      Stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3)      Zapomóg;

4)      Stypendium Rektora

a)         za wyróżniające wyniki w nauce,

b)        za osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

c)         za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym;

d)        dla studentów I roku, którzy w 2020 r. zdawali matury, a jednocześnie zostali laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego lub medalistą, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.

Wnioski można składać we właściwych Dziekanatach lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf) na adres mailowy: stypendia.zapomogi@wspia.pl.

Studenci roczników II i wyższych mogą ubiegać się o wszystkie rodzaje świadczeń wymienionych powyżej.

Studenci I rocznika mogą ubiegać o stypendium Rektora dla finalistów lub laureatów olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej szczebla centralnego oraz o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi (w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacji życiowych).

Wzory dokumentów do pobrania w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej WSPiA na stronie Uczelni – Regulamin świadczeń dla studentów wraz z załącznikami.

Wszelkich informacji na temat zasad przyznawania stypendiów udziela Komisja Stypendialna oraz przewodniczący Komisji mgr Krzysztof Kostewicz 61 6460378.

 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

mgr Krzysztof Kostewicz

 

 

 

 

Średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku

dla wszystkich kierunków kształcenia w WSPiA wynosi 4,75,

poza kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Zdrowia Publicznego, na którym średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku o stypendium Rektora wynosi 4,40.

 

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej: 

 

Kwoty graniczne

 

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił 3244 zł.

 

 

 

 

Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy socjalnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

Zaświadczenia z  Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym,
 • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów nie podlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów),
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych),
 • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia,
 • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

 

W zależności od sytuacji do wniosku należy również dołączyć:

 

1. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,

2. zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta),

3. kopie aktów zgonu rodziców,

4. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta,

5. kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich

 

 

Co to jest dochód rodziny?

 

Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

 

 

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI!

ZA PRAWIDŁOWE SKOMPLETOWANIE WNIOSKU ODPOWIADA STUDENT

Studenci studiujący w Filii WSPiA w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie Filii WSPiA

 

Regulamin stypendialny dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce BIP WSPiA.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

 

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji