Rekrutacja on-line

Stypendia - 2018/2019 - semestr letni

STYPENDIA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR LETNI

 

Termin: 8.02.2019 – 26.02.2019

Miejsce: Biuro Karier pok. 18 (parter)

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne: 1051,70 zł,

Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora: 4,75

 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PRZYZNAWANE SĄ W LICZBIE NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10% LICZBY STUDENTÓW KAŻDEGO KIERUNKU STUDIÓW

 

UWAGA!

STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ NA 1 SEMESTR! STUDENCI, KTÓRZY UZYSKALI STYPENDIUM W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 MAJĄ OBOWIĄZEK PONOWNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ. NATOMIAST STUDENCI, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU W SEMESTRZE ZIMOWYM LUB ZŁOŻYLI WNIOSEK, LECZ NIE UZYSKALI STYPENDIUM MAJĄ PRAWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej: 

Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy materialnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym,
  • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów nie podlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów),
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych),
  • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia,
  • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

 

W zależności od sytuacji do wniosku należy również dołączyć:

1. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,

2. zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta),

3. kopie aktów zgonu rodziców,

4. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta,

5. kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich

 

Ustalanie dochodu Studenta:

Przy ustalaniu dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

- studenta,

- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

- rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Nawet w wyjątkowych przypadkach nie można uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (babci, dziadka czy dalszych krewnych)

Rodzina studenta:

Pod tym pojęciem rozumie się następujące osoby:

- małżonków,

- małżonka i dzieci studenta

- rodziców i dzieci

- opiekuna faktycznego dziecka

- pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia

- dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzicowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

  

Samodzielność finansowa studenta

Student jest samodzielny finansowo jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art.6 ust.2 pkt 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. nie mniejszy niż: do 31.10.2017 - 930,35 zł netto, od 1.11.2017 – 1028,10 zł netto

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (dotyczy również opiekunów prawnych i faktycznych sprawujących opiekę rodzicielską).

Za samodzielnego finansowo uznawany jest również student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnił jedną z przesłanek:

- ukończył 26 rok życia,

- pozostaje w związku małżeńskim,

- ma na utrzymaniu dzieci,

- osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

W pozostałych przypadkach, sytuacja materialna studenta jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców, rodzeństwa, dzieci.

 

Źródła dochodu studenta:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, umowy zlecenia i dzieło (zawierane cyklicznie)

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, (czyli w roku podatkowym przez 12 miesięcy).

Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne, decyzje o przyznaniu renty wyrok sądu o alimentach, zaświadczenia o dochodach. Udokumentowanie samodzielności finansowej studenta wymaga wykazania dochodów uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania oraz przedstawienie zaświadczeń Urzędu Skarbowego dochodach uzyskanych przez studenta w poprzedzającym roku podatkowym.

Student pozostający w związku nieformalnym, nie mający dzieci, nie może zostać uznany  za samodzielnego finansowo, jeśli nie skończył 26 roku życia.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

W PRZYPADKU WYKAZANIA DOCHODÓW, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ BUDZI ZASTRZEŻENIA, KOMISJE MOGĄ ZAŻĄDAĆ DORĘCZNIA ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA USTALENIE SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA, RODZINY STUDENTA I UWZGLĘDNIĆ TĘ SYTUACJĘ W POSTĘPOWANIU

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI!

ZA PRAWIDŁOWE SKOMPLETOWANIE WNIOSKU ODPOWIADA STUDENT

Studenci studiujący w Wydziale Zamiejscowym w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie w Wydziale Zamiejscowym

Posiedzenie Wydziałowych Komisji Stypendialnych odbędzie się dnia 28.02.2019 oraz 1.03.2019

 

wspia.pl/kandydaci/stypendia-i-znizki

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji