Rekrutacja on-line

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSPiA

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

 

Termin: 25.10.2019 – 12.11.2019

Miejsce: Dziekanat p. 204 (II piętro)

Średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku

dla wszystkich kierunków kształcenia w WSPiA wynosi 4,75,

poza kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Zdrowia Publicznego, na którym średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku o stypendium Rektora wynosi 4,40.

 

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej: 

Kwoty graniczne

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23 września 2019  r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wynosił 2715 zł.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2019/2020!

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.” Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł. W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł.

 

Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy socjalnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

Zaświadczenia z  Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym,
 • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów nie podlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów),
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych),
 • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia,
 • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

 

W zależności od sytuacji do wniosku należy również dołączyć:

1. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,

2. zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta),

3. kopie aktów zgonu rodziców,

4. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta,

5. kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich

Co to jest dochód rodziny?

Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI!

ZA PRAWIDŁOWE SKOMPLETOWANIE WNIOSKU ODPOWIADA STUDENT

Studenci studiujący w Filii WSPiA w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie w Wydziale Zamiejscowym

 

Wszelkich informacji udziela dr Ireneusz Materniak

wtorek – sobota godz. 7.30-15.30

ul. Bułgarska 55, budynek C,  p. 3

nr tel. 693 478 501

e-mail: irekm@onet.pl

 

Regulamin stypendialny dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce BIP WSPiA.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji