Rekrutacja on-line

Nasze czasopisma podwyższyły punktację MNiSW

Na stronie MNiSW została opublikowana lista czasopism naukowych będąca jednocześnie wykazem czasopism punktowanych. Z satysfakcją informujemy, że zeszyty naukowe WSPiA i WSNS Pedagogium  znalazły się w części „B” z punktacją podwyższoną w stosunku do wcześniejszego wykazu. Zachęcamy pracowników naukowych i wykładowców oraz doktorantów do składania artykułów do kolejnych wydań.

Za publikację w Homines Hominibus można uzyskać 3 punkty. Jest to czasopismo naukowe wydawane od ponad dziesięciu lat. Ideą pisma było możliwie najszersze zaprezentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni oraz naukowców z nią współpracujących. Czasopismo ma sprecyzowany profil z artykułami z dziedziny prawa, administracji i pedagogiki. W pedagogicznym nurcie pisma mieszczą się zarówno artykuły ogólnopedagogiczne, jak i poświęcone określonym wąskim problemom, dotyczącym z jednej strony teorii wychowania i nauczania, a z drugiej praktyki pedagogicznej i  metod pracy, głównie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W nurcie prawno-administracyjnym, obejmującym prawo polskie i międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa unijnego, mieszczą się takie dziedziny, jak prawo cywilne, karne, administracyjne i gospodarcze. Rozważaniom z filozofii i teorii prawa towarzyszą analizy orzecznictwa i omówienia zagadnień interpretacyjnych. Pojawiają się też tematy z historii prawa i ustroju oraz zagadnienia prawno-medyczne i dotyczące ochrony środowiska.

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” uzyskał aż 11 punktów na wykazie. Jest to czasopismo naukowe, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych, wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia, formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych oraz wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze . Misją kwartalnika jest działanie na rzecz rozwoju teorii, metodologii oraz praktyki pedagogiki społecznej, inspirowanie i wprowadzanie nowych idei oraz rozwiązań edukacyjnych, a także wskazywanie nowych pól pracy pedagogicznej, budowanie różnych form współpracy naukowej i wymiany wyników badań a także integracja krajowych i międzynarodowych środowisk pedagogów społecznych.

Resocjalizacja Polska (“Polish Journal of Social Rehabilitation”)z możliwością uzyskania 12 punktów wydawana jest jako półrocznik pod patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. To jedyne w Polsce naukowe forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, stworzone głównie z myślą o ludziach wchodzących w świat nauk humanistycznych jako doktoranci i pracownicy naukowi uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych. Intencją obecności czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego. Półrocznik jest publikacją wyjątkową w skali całego kraju, gromadzącą materiały prezentujące teoretyczne podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych, zarówno instytucjonalnych jak i pozainstytucjonalnych, a także szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami profilaktyki społecznej i resocjalizacji w sposób integrujący różne dyscypliny naukowe.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji