Rekrutacja on-line

EGZAMIN DYPLOMOWY WZP

Drodzy Studenci!

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE ZDROWIA PUBLICZNEGO  WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I  W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 

STUDENCI KIERUNKÓW:

- FIZJOTERAPIA SUM (II ROK)

- WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- KOSMETOLOGIA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- PIELĘGNIARSTWO STUDIA I STOPNIA (III ROK)

 

W roku akademickim 2019/2020 z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 dopuszcza się następujące formy egzaminu dyplomowego:

 

  • Osobiste stawiennictwo na egzaminie dyplomowym z udziałem Komisji Egzaminu Dyplomowego z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa (duża sala, stawiennictwo studenta na konkretną godzinę wskazaną w harmonogramie egzaminów dyplomowych, stawiennictwo z użyciem wymaganych środków ochrony osobistej, tj. maseczka, rękawiczki, własny długopis – prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin egzaminu dyplomowego i unikanie gromadzenia się na terenie uczelni, na egzamin należy przybyć osobiście bez udziału osób trzecich, losowanie pytań na egzaminie dyplomowym licencjackim z podaniem numeru z listy dostępnej dla Komisji Egzaminu Dyplomowego bez tradycyjnego losowania kartkowego)
  • W systemie on-line przy użyciu systemu informatycznego ZOOM z udziałem studenta i Komisji Egzaminu Dyplomowego łączącej się z jednego miejsca w Uczelni lub z różnych lokalizacji poza Uczelnią (student ma obowiązek nawiązania połączenia on-line w godzinie wskazanej w harmonogramie egzaminów dyplomowych. Nienawiązanie połączenia o wyznaczonej godzinie oznacza nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego i konieczność ustalenia nowego terminu egzaminu dyplomowego. W wypadku zerwania połączenia on-line Komisja Egzaminu Dyplomowego w zależności od etapu egzaminu może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. Losowanie pytań na egzaminie dyplomowym licencjackim odbywa się na podstawie wskazania przez studenta numeru pytania na liście dostępnej dla Komisji Egzaminu Dyplomowego)
  • O formie egzaminu dyplomowego decyduje promotor po konsultacji ze studentem i zgłasza do Dziekanatu Uczelni wybraną formę egzaminu dyplomowego.
  • Wszelkie pytania dotyczące działania systemu informatycznego ZOOM należy kierować do Pana dr. Andryia Malovychko pod adresem mailowym: A.ma@wspia.pl lub A.ma.wspia@gmail.com bądź do Pana Jakuba Waligórskiego pod adresem mailowym: j.waligorski@wspia.pl.

 

 

Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego

Przewodniczący, Promotor, Recenzent.

 

Pytania na egzaminie dyplomowym licencjackim: 

Dwa pytania z przedmiotu (spośród wszystkich zestawów pytań), jedno pytanie promotora z pracy dyplomowej, jedno pytanie recenzenta z pracy dyplomowej (kierunki: Fizjoterapia SUM, Wychowanie Fizyczne studia I stopnia, Kosmetologia studia I stopnia, Ratownictwo Medyczne studia I stopnia)

 

Pielęgniarstwo, studia I stopnia:

Jedno pytanie od promotora pracy dyplomowej, jedno pytanie od recenzenta pracy dyplomowej

 

 

I WERYFIKACJA PRACY DYPLOMOWEJ W JEDNOLITYM SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM

 

Promotor weryfikuje pracę dyplomową w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. O możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego decyduje promotor, generując stosowany raport opatrzony podpisem oraz przesyłając go do Dziekanatu Uczelni w formie elektronicznej lub papierowej.

 

II INDEKS I KARTA 

 

Indeks (jeżeli został wydany), kartę okresowych osiągnięć studenta oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie, wydruk dwustronny)  należy złożyć w Dziekanacie Uczelni osobiście minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (do zaliczenia roku i studiów), po uprzednim uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego oraz praktyki zawodowej.

 

Studenci III roku pielęgniarstwa, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego pisemnego w pierwszym terminie, składają pracę dyplomową do 31 maja 2020 r. Pracę można złożyć nawet, jeśli student nie otrzymał jeszcze potwierdzenia zaliczenia zajęć praktycznych i studenckich praktyk zawodowych. Skany podpisanych przez pielęgniarkę oddziałową druków potwierdzających pracę bądź wolontariat w lecznictwie zamkniętym (szpital, ZOL, DPS) w wymiarze minimum 160 godzin, można przesyłać mailowo do 15 czerwca 2020 r.

 

Datę i godzinę rejestracji pracy dyplomowej w Dziekanacie należy ustalić telefonicznie lub mailowo pod numerami telefonu Dziekanatu Uczelni lub adresami mailowymi. Dziekanat Uczelni wskazuje konkretny dzień i godzinę stawienia się studenta celem zachowania wymaganych środków bezpieczeństwa. W wypadku niestawienia się w wyznaczonym dniu i godzinie należy ponownie skontaktować się z Dziekanatem Uczelni celem ustalenia nowego terminu rejestracji pracy dyplomowej.

 

Student przekazuję promotorowi oraz recenzentowi pracę dyplomową wyłącznie drogą mailową celem jej zrecenzowania. W wypadku nieposiadania adresu mailowegopromotora lub recenzenta Dziekanat Uczelni na prośbę studenta przekazuje stosowne dane.

 

III ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE

 

Pracę dyplomową (1 egzemplarz) należy wydrukować obustronnie i spiąć w sztywną w oprawę. Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej (wzór strony tytułowej – Załącznik nr 1) wpinają Państwo:

 

1)   „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (Załącznik nr 2),

2)   „Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 4), 

3)   „Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – (Załącznik nr 5).

 

Ponadto dostarczają Państwo (nie wpinają Państwo do pracy dyplomowej):

1)    „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (Załącznik nr 3),

2)   „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu” (Załącznik nr 6).

 

W wypadku braku podpisu promotora na Oświadczeniu promotora o akceptacji pracy dyplomowej należy załączyć do dokumentacji mail promotora o akceptacji pracy. Promotor uzupełnia podpis na oświadczeniu przed lub w dniu planowego terminu egzaminu dyplomowego.

 

Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie wraz z płytą CD, na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta CD z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiów, rok przystąpienia do egzaminu dyplomowego). 

 

Zdjęcia do dyplomu (5 szt., identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie: imię i nazwisko, kierunek studiów, forma studiów),

 

Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego oraz wymagane opłaty administracyjne.

 

Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia 30 września.

 

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, student składa wniosek do Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Maksymalny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego w ramach przedłużonego terminu to 30 listopada 2020 r.

 

IV  ODBIÓR DYPLOMU

 

Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

  • Karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni, z Dziekanatu lub Biblioteki)   wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
  • Legitymacja studencka do zdania (chyba, że  student wyraża chęć kontynuowania studiów magisterskich).

 

Załączniki niezbędne do złożenia pracy dyplomowej:

 

Załącznik nr 1:·Strona tytułowa - pobierz plik

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz plik

Załącznik nr 3: Oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną - pobierz plik

Załącznik nr 4: Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz plik

Załącznik nr 5: Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora - pobierz plik

Załącznik nr 6: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych - pobierz plik

 

Informacje dodatkowe na etapie przygotowywania pracy dyplomowej:

Wskazówki dotyczące standardów edytorskich obowiązujących w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

 

Załącznik A: standardy edytorskie dla prac dyplomowych - pobierz plik

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji