Rekrutacja

Studia podyplomowe w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Tomyślu

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

 • Studia adresowane są osób posiadających przygotowanie pedagogiczne zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy w charakterze wychowawcy, pedagoga szkolnego, doradcy lub kuratora sądowego w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych, w szkołach, wybranych instytucjach. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę pedagogiczno-psychologiczną niezbędną w  różnych formach pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz umiejętność  diagnozowania, projektowania, organizowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej (opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej, edukacyjnej, wspierającej, terapeutycznej) odnoszącej się dzieci i młodzieży oraz rodzin.
 • Zajęcia w wybrane soboty i niedziele
 • Czesne za semestr 1750 zł (5 rat x 350 zł)
 • Czas trwania studiów – 3 semestry (15 miesięcy)

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

 

Studia adresowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, nauczycieli nieposiadających kwalifikacji do nauczania w przedszkolu, a także dla osób planujących pracę w tym zawodzie, chcących uzyskać odpowiednie przygotowanie. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze edukacji przedszkolnej.

 

 • 3 semestry
 • 365 godzin zajęć dydaktycznych
 • Czesne za semestr 1000 zł /5 rat x 200zł/

 

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Studia adresowane są do absolwentów kierunku pedagogika. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie.

 

 • Czas trwania studiów – 3 semestry (15 miesięcy)
 • Zajęcia w wybrane soboty i niedziele
 • Czesne 2800 zł (15 rat x 187 zł)

 

 

Doradztwo personalno – zawodowe NOWOŚĆ!

 

Studia adresowane są do nauczycieli czynnych zawodowo. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 • 2 semestry
 • 230 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów i praktycznych ćwiczeń
 • Czesne 2800 zł /10 rat x 280 zł/

 

W programie studiów przewidziano realizację zajęć w formie wykładów i ćwiczeń z m.in. z  następujących przedmiotów:

 

- Zarządzanie kapitałem ludzkim

 

- Psychologia pracy i zawodu

 

- Podstawy prawa pracy

 

- Niepełnosprawni w środowisku pracy

 

- Zawodoznawstwo

 

- Doradztwo personalne

 

- Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego

 

- Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

 

- Metodyka pracy doradcy personalno-zawodowego

 

 

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego (prezentacja samodzielnie przygotowanej lekcji pokazowej).

 

Logopedia

Studia adresowane są do absolwentów studiów drugiego stopnia (dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych). Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzania terapii, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych.

 • 4 semestry
 • 600 godzin zajęć dydaktycznych
 • 4800 zł  /20 rat x 240 zł/

Edukacja wczesnoszkolna

Studia adresowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, nauczycieli nieposiadających kwalifikacji do nauczania w klasach I-III, a także dla osób planujących pracę w tym zawodzie, chcących uzyskać odpowiednie przygotowanie. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze edukacji wczesnoszkolnej.

 • 3 semestry
 • 365 godzin zajęć dydaktycznych
 • 3000 zł /15 rat x 200zł/

Kwalifikacje nauczycielskie

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia nieposiadających przygotowania pedagogicznego. Celem studiów jest przygotowanie osób z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • 360 godzin dydaktycznych
 • 150 godzin praktyki pedagogicznej
 • 3960 zł, 15 rat – 264 zł

Dydaktyka języka angielskiego

Studia adresowane są do nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do  nauczania języka angielskiego w klasach przedszkolnych i klasach I – III. Program obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie dostosowanym do poziomu słuchaczy oraz zajęcia z dydaktyki wczesnoszkolnej języka angielskiego.

 • 2 semestry
 • 270 godzin dydaktycznych
 • 2650 zł /10 rat x 265 zł/

Zarządzanie oświatą

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowo-wychowawczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego zarządzania przedszkolem lub szkołą w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Program studiów obejmuje nie tylko podstawy zarządzania finansami, kadrą i infrastrukturą placówki ale również wyposaża słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia skutecznego marketingu usług edukacyjnych i efektywnego pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 • 2 semestry
 • 270 godzin zajęć dydaktycznych
 • 2400 zł /10 rat x 240 zł/

Prawo pracy - kadry i płace

Studia adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia zainteresowanych problematyką prawa pracy, a w szczególności pracodawców, dyrektorów i pracowników działów personalnych (kadr) zarówno z obszaru administracji publicznej jak  i sektora przedsiębiorstw, specjalistów Human Resources oraz innych osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.

Celem studiów jest przekazanie i pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zagadnień z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy przy uwzględnieniu unormowań wspólnotowych. Wiedza zdobyta podczas studium oparta jest na aktualnym stanie prawnym, uwzględniającym bieżące nowelizacje kodeksu pracy oraz innych aktach prawnych z zakresu prawa pracy, w tym również orzecznictwa sądowego. Program studiów podyplomowych został stworzony z myślą o zdobyciu nie tylko teoretycznej wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego, lecz również praktycznych umiejętności właściwego doboru pracowników, kształtowania stosunków międzyludzkich w otoczeniu zawodowym, prowadzenia dokumentacji pracowników oraz organizacji czasu pracy.

 • 2 semestry
 • 190 godzin dydaktycznych
 • 2700 zł /10 rat 270 zł/

Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zatrudnionych w strukturach administracji publicznej  lub planujących związać swoją przyszłość zawodową z tym obszarem. Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę z zakresu ustrojowych, prawnych i finansowych podstaw funkcjonowania instytucji publicznych oraz umiejętności niezbędne w pracy urzędniczej.

 • 2 semestry
 • 200 godzin zajęć dydaktycznych
 • 2600 zł /10 rat x 260 zł/

Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacji kryzysowej

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności pozwalające na kierowanie działaniami w sytuacji kryzysowej, zarówno w rozumieniu interwencji podejmowanej przez organy administracji publicznej jak i zarządzania wewnątrz organizacji czy instytucji.

 • 2 semestry
 • 200 godzin zajęć dydaktycznych
 • 2600 zł /10 rat x 260 zł/
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji