WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Administracja

Wydział Zamiejscowy prowadzi kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Administracja. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się obroną pracy licencjackiej na egzaminie dyplomowym. 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Praktyczny profil kształcenia umożliwia przygotowanie studenta do pracy urzędniczej w różnych strukturach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. 

Specjalności

Administracja publiczna

Specjalność przygotowuje do pracy w strukturach administracji publicznej. Przygotowuje kompetentnych urzędników rozumiejących służebny charakter administracji publicznej. Przez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich i opłat lokalnych  przygotowuje specjalistów, kandydatów na urzędników świadomych wyzwań stojących przed nowoczesną administracją.

Administracja publiczna w gospodarce

Program tej specjalności przygotowuje specjalistów znających teorię i praktykę funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach administracji publicznej zajmujących się rozwojem działalności gospodarczej nadzorem budowlanym i zarządem mieniem publicznym oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach i komórkach organizacyjnych zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej. Absolwent rozumie procesy związane z zachodzącymi zmianami społecznymi a dzięki znajomości poszczególnych dziedzin prawa  potrafi swobodnie funkcjonować w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia.

Zarządzanie kadrami i ubezpieczenia społeczne

Program tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy o przedmiocie, uwarunkowaniach, znaczeniu i ewolucji zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent pozna podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, zasady  skutecznej  rekrutacji pracownika, prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz konstruowania systemów oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników. Posiądzie ponad to wiedzę z zakresu kształtowania polityki kadrowej oraz audytu personalnego.  Absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów natury organ­izacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy, bezpieczeństwa pracy, ubezpieczeń społecznych i administracyjnej.

wspia nt icbs projekt partnerzy dublin pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji