WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Ubezpieczenia

PILNE – UBEZPIECZENIA – PILNE

KOMUNIKAT

 

Informuję, że na rok akademicki 2016/2017 została podpisana umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiki Administracji im. Mieszka I a Towarzystwem Ubezpieczeń „ALLIANZ POLSKA” S.A – AGENCJA DUET s.c. Poznań, ul. Szydłowska 44 w zakresie zbiorowego ubezpieczenia studentów dot.:

 

- następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

- oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Uwaga! Wymóg ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej - zawodowej) oraz NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) obowiązuje wszystkich studentów WSPiA im. Mieszka, którzy w programie nauczania mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych.

 

 

Jan J. Mądroszyk

Wicekanclerz

 

 

ubezp

 

UBEZPIECZENIA      STUDENTÓW   I    NAUCZYCIELI  W  WSPiA

im. Mieszka I   w Poznaniu  w roku akademickim 2016/2017.

 

 

Okres odpowiedzialności od  01.10.2016r. do 30.09.2017r.

 

Termin wpłaty składek  do 24 listopada 2016r.

 

KROK 1 :  Znajdź w tabelach swój kierunek

 

ubez0

ubez1

                                 Więcej informacji znajdziesz  TUTAJ OWU3

 

                                  2. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (wariant 5):

                                     Suma ubezpieczenia  -  100.000,-zł, składka – 54,-zł

 

                                  3. Odpowiedzialność cywilna zawodu nauczyciela (wariant 6)

                                    (wyłącznie dla pracowników WSPiA przy zawarciu umowy NNW i opłaceniu składki 50,-zł) .

                                      Suma ubezpieczenia 50.000,-zł, składka 5,-zł.

 

KROK 2 :    Wybierz przeznaczone dla Ciebie warianty ubezpieczenia: 1 do 3 niezbędne do  

                    odbycia praktyk zawodowych i dodatkowe warianty 4 lub 5 zapewniające

                    kompleksową ochronę.

 

 

Ubezpieczenie NNW – to pełna ochrona obejmująca świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jakiemu możesz ulec przy wykonywaniu czynności zawodowych (na studiach), jak i w życiu prywatnym - w domu, podczas uprawiania sportów, również zimowych, jaki w czasie wolnym i podczas wakacji.

Działa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Przykładem mogą tu być świadczenia związane z złamaniem kości, zwichnięciem stawów, ranami, urazami narządów wewnętrznych, oparzeniami i powikłaniami po urazie.

 

Jeśli poniosłeś koszty leczenia na terenie Polski, to Allianz zrefunduje Ci udokumentowane imiennymi rachunkami wydatki do kwoty 1.200,-zł na:

-  honoraria lekarskie,

- koszty zdjęć RTG, USG i innych badań diagnostycznych,

- koszty leków, opatrunków, protez, lekkiego gipsu, ortez ,

- wydatki na zabiegi rehabilitacyjne i sprzęt do rehabilitacji,

- koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego,

- koszty operacji plastycznych związanych z wypadkiem.

 

Gdy niezbędny jest transport medyczny, to pokryjemy dodatkowo koszty  do 400,-zł.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU1.

 

Dla kierunków medycznych : Fizjoterapii, Ratownictwa Medycznego, Pielęgniarstwa, Kosmetologii i Psychologii oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, chorych lub dzieci w żłobku dedykujemy ubezpieczenie OC zawodu medycznego (wariant 2) z sumą ubezpieczenia 50.000,-zł i składką 54,-zł/rok.

Polisa chroni Cię przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również przeniesienia chorób zakaźnych( w tym HIV i WZW), czy też niedochowaniem tajemnicy zawodowej lub uchybieniom  prawom  pacjenta.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU2.

 

OC zawodowe dla studentów odbywających praktyki z kierunków Pedagogiki, Filologii, Wychowania Fizycznego, jak również osób pracujących jako opiekun podczas wypoczynku lub wycieczek dzieci i młodzieży stanowi  polisa z sumą gwarancyjną 50.000,-zł i składką 72zł,- na rok (wariant 3).

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU3.

 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ( wariant 5) przyda się każdemu studentowi. Polisa chroni Cię za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeśli np. jeździsz na rowerze lub na nartach, zalejesz mieszkanie sąsiadom, to pokryjemy poszkodowanym straty spowodowane przez Ciebie do kwoty 100.000,-zł. Zapłacisz za to 54zł/rok.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU5.

 

 

PAMIĘTAJ:  zapłać składki najpóźniej do 24.11.2016r.

 

 

KROK 3:  Wybierz formę płatności, która Ci najbardziej odpowiada – najprościej jest

                 zrobić przelew z własnego konta internetowego i zapłać za polisy.

 

IV/. Formy płatności:

 

1. Przelew bankowy (internetowy lub papierowy) musi zawierać następujące dane:

  • dane odbiorcy:        Allianz Urszula Olejniczak
  • nr konta odbiorcy:  31 1140 2004 0000 3602 7642 6134
  • kwotę składki:  suma składek za wybrane warianty,
  • w tytule napisz:

          - swoje imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania,

          - kierunek studiów w skrócie ( Fizjoterapia FIZ, Ratownictwo Medyczne RM,

            Pielęgniarstwo PG, Kosmetologia KO, Psychologia PS, Wychowanie Fizyczne WF, 

            Pedagogika PED, Filologia Angielska FA, Filologia Germańska FG,

            Bezpieczeństwo Wewnętrzne BW, Edukacja Techniczno-Informatyczna ETI,

            Prawo PRA, Administracja ADM),

          - warianty ubezpieczenia.

 

2. Wpłaty gotówkowe:

  • Zbierane przez starostów grup poprzez wpisanie na listę.

 

3. Przykład :

Jan  Kowalski jest studentem 2 roku Wychowania Fizycznego. W tym roku czekają go praktyki zawodowe. W osiedlowym klubie prowadzi sekcję piłki nożnej. Decyduje się na kupno wszystkich dedykowanych mu polis, aby uzyskać kompleksową ochronę.

Zleca przelew ze swojego konta internetowego, który wygląda następująco:

Odbiorca: Allianz Urszula Olejniczak

Nr konta: 31 1140 2004 0000 3602 7642 6134

Kwota: 252,-zł suma wszystkich polis

Tytuł: Jan Kowalski, 94010199999, ul. Polska 1, 60-666 Poznań, WF, wariant 1,3,4,5.

           

          Druk przelewu dla w/w przykładu znajdziesz TUTAJ PRZELEW

 

V/. Potwierdzenie ubezpieczenia

 

      Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest dowód wpłaty. W celu weryfikacji osób  

      ubezpieczonych sporządzone będą imienne listy dostarczone przez przedstawiciela   

      ubezpieczyciela bezpośrednio do Biura Karier.

      Jeśli koniecznie potrzebujesz zaświadczenie o ubezpieczeniu, to zgłoś się po 01.12.2016r 

      do Biura Karier. W nagłych, pilnych przypadkach napisz maila do przedstawiciela Allianz.

 

VI/. Osobą upoważnioną do kontaktu ze studentami jest Pani Urszula Olejniczak 

        przedstawiciel TUiR Allianz Polska SA, adres: Allianz Agencja Duet s.c., ul. Szydłowska 44,

        60-656 Poznań, e-mail: urszula.olejniczak@port.allianz.pl

 

VII/. Zgłaszanie szkody

 

         Jeśli doznałeś urazu w następstwie nieszczęśliwego wypadku  i poniosłeś trwały uszczerbek na zdrowiu i zakończyłeś  leczenie, zgłoś szkodę na naszej infolinii tel. 22 5671202 lub 801 102030 i konsultant sprawnie poprowadzi Cię przez proces likwidacji lub bezpośrednio na www.allianz.pl.

Wcześniej pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zgłoszenia roszczenia - pobierz TUTAJ DRUK,

Przygotuj nr polisy, swoje dane osobowe, szczególnie pesel i zgromadź całą dokumentację medyczną oraz rachunki.

Możesz również zgłosić się  w formie maila do przedstawiciela Allianz Urszuli Olejniczak.

 

Jeśli potrzebujesz transportu medycznego zadzwoń pod nr 225222506 do  Mondial Assistance.

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 240 000 złotych (wpłacony w całości).

nt logo wagr logo icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji