WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Stypendia i zniżki

Poznań, dnia  06.10.2016

 

UWAGA STUDENCI  !!!

 

        Informujemy, że można składać wnioski na stypendia. Termin składania wniosków dla studentów WSPiA od 6.10.2016 - 23.10.2016 (Studenci I roku do 30.10.2016) w Biurze Karier, pok.18 (parter), budynek przy ul. Bułgarskiej 55, 60-320 Poznań w godzinach otwarcia.

 

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu składają wnioski w Dziekanacie Wydziału.

 

 

 

Informacja dotycząca pomocy materialnej

 

Osoba kontaktowa: Beata Konowalczyk

Telefon: 61 64 60 380

Termin składania dokumentów: 23.10.2016

Miejsce składania dokumentów: Biuro Karier pok. 18

 

Stypendium socjalne:

Przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,9 zł netto na osobę w rodzinie.

wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

 

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów w 2015 roku (w tym dochód studenta),

- zaświadczenia z instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przed podatników – członków rodziny studenta w 2015 roku,

-  zaświadczenie ze szkół rodzeństwa,

- zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego podanego w ha przeliczeniowych, wydanego w Urzędzie Gminy

- wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych, potwierdzenie przelewu dot. alimentów

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto

 

Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego

Podstawę obliczenia dochodu rocznego rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2014 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1.975,00zł (jest to dochód roczny).

 

Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Głównym kryterium przyznawanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wniosek należy udokumentować:

  • orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub
  • orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

Przeznaczone jest dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, lub mają szczególne osiągnięcia naukowe lub wysokie wyniki sportowe. Średnia uprawniająca do złożenia wniosku to 4,75.

 

Zapomoga

Jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

--------------------

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o stypendium rektorskie

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o zapomogę

Oświadczenie o wysokości składek ubezpieczeniowych - zdrowotne

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej

Oświadczenie o przekazaniu płatności na poczet czesnego

Regulamin przyznawania oraz ustalania wysokości stypendiów

wspia nt icbs projekt partnerzy dublin pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji