Rekrutacja

Stypendia i zniżki

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej:

 

Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy materialnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

 

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.

 

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

 

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym,
  • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów nie podlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów),
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych),
  • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia,
  • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

 

W zależności od sytuacji do wniosku należy również dołączyć:

 

1. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,

2. zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta),

3. kopie aktów zgonu rodziców,

4. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta,

5. kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich

 

Ustalanie dochodu Studenta:

 

Przy ustalaniu dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

- studenta,

- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

- rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Nawet w wyjątkowych przypadkach nie można uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (babci, dziadka czy dalszych krewnych)

 

Rodzina studenta:

Pod tym pojęciem rozumie się następujące osoby:

- małżonków,

- małżonka i dzieci studenta

- rodziców i dzieci

- opiekuna faktycznego dziecka

- pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia

- dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzicowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

 

 

Samodzielność finansowa studenta

 

Student jest samodzielny finansowo jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art.6 ust.2 pkt 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. nie mniejszy niż 930,35 zł netto

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (dotyczy również opiekunów prawnych i faktycznych sprawujących opiekę rodzicielską).

 

Za samodzielnego finansowo uznawany jest również student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnił jedną z przesłanek:

 

- ukończył 26 rok życia,

- pozostaje w związku małżeńskim,

- ma na utrzymaniu dzieci,

- osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

 

W pozostałych przypadkach, sytuacja materialna studenta jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców, rodzeństwa, dzieci.

 

Źródła dochodu studenta:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, umowy zlecenia i dzieło (zawierane cyklicznie)

Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, (czyli w roku podatkowym przez 12 miesięcy).

Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne, decyzje o przyznaniu renty wyrok sądu o alimentach, zaświadczenia o dochodach. Udokumentowanie samodzielności finansowej studenta wymaga wykazania dochodów uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania oraz przedstawienie zaświadczeń Urzędu Skarbowego dochodach uzyskanych przez studenta w poprzedzającym roku podatkowym.

Student pozostający w związku nieformalnym, nie mający dzieci, nie może zostać uznany  za samodzielnego finansowo, jeśli nie skończył 26 roku życia.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

W PRZYPADKU WYKAZANIA DOCHODÓW, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ BUDZI ZASTRZEŻENIA, KOMISJE MOGĄ ZAŻĄDAĆ DORĘCZNIA ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA USTALENIE SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I RODZINY STUDENTA I UWZGLĘDNIĆ TĘ SYTUACJĘ W POSTĘPOWANIU.

 

 

UWAGA!!!

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI!!

 

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORSKIE

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSEK O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK-UBEZP.ZDROWOTNE

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Oświadczenie o wysokosci dochodu osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zaświadczenie z Urzedu Skarbowego - wzór

Oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa

 

 

-------------------------------------------------------

Poznań, dnia  06.10.2016

 

UWAGA STUDENCI  !!!

 

        Informujemy, że można składać wnioski na stypendia. Termin składania wniosków dla studentów WSPiA od 6.10.2016 - 23.10.2016 (Studenci I roku do 30.10.2016) w Biurze Karier, pok.18 (parter), budynek przy ul. Bułgarskiej 55, 60-320 Poznań w godzinach otwarcia.

 

Studenci Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu składają wnioski w Dziekanacie Wydziału.

 

 

 

Informacja dotycząca pomocy materialnej

 

Osoba kontaktowa: Beata Konowalczyk

Telefon: 61 64 60 380

Termin składania dokumentów: 23.10.2016

Miejsce składania dokumentów: Biuro Karier pok. 18

 

Stypendium socjalne:

Przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,9 zł netto na osobę w rodzinie.

wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

 

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów w 2015 roku (w tym dochód studenta),

- zaświadczenia z instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przed podatników – członków rodziny studenta w 2015 roku,

-  zaświadczenie ze szkół rodzeństwa,

- zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego podanego w ha przeliczeniowych, wydanego w Urzędzie Gminy

- wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych, potwierdzenie przelewu dot. alimentów

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto

 

Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego

Podstawę obliczenia dochodu rocznego rodziny jest zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2014 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1.975,00zł (jest to dochód roczny).

 

Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Głównym kryterium przyznawanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wniosek należy udokumentować:

  • orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub
  • orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

Przeznaczone jest dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, lub mają szczególne osiągnięcia naukowe lub wysokie wyniki sportowe. Średnia uprawniająca do złożenia wniosku to 4,75.

 

Zapomoga

Jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

--------------------

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o stypendium rektorskie

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o zapomogę

Oświadczenie o wysokości składek ubezpieczeniowych - zdrowotne

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej

Oświadczenie o przekazaniu płatności na poczet czesnego

Regulamin przyznawania oraz ustalania wysokości stypendiów

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji