Rekrutacja

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z kwalifikacjami nauczycielskimi

CEL

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego, niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Słuchacz studiów uzyska wszechstronną i profesjonalną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje, które umożliwią mu podjęcie pracy w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach, w szkole podstawowej na poziomie klas I-III oraz innych jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

ADRESACI

Absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera), nie posiadający kwalifikacji nauczycielskich, planujący podjąć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

  • 360 godzin dydaktycznych
  • 150 godzin praktyk w placówce oświatowej*

* w poczet praktyk może być uznana aktualna praca zawodowa Słuchacza

 

TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania podzielone są na następujące bloki przedmiotów, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012, obejmujące przykładowe przedmioty podane w nawiasach:

  • Ogólne Przygotowanie w Zakresie Psychologiczno-Pedagogicznym (pedagogika ogólna, psychologia ogólna, psychologia społeczna i wychowawcza, psychologia rozwojowa, zaburzenia rozwoju i zachowania)
  • Przygotowanie Psychologiczno-Pedagogiczne na Danym Etapie Edukacyjnym (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu/szkole, współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami)
  • Podstawy Dydaktyki (dydaktyka ogólna, prawo i polityka oświatowa, emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej)
  • Dydaktyka Przedmiotu na Danym Etapie Edukacyjnym (projektowanie zintegrowanych działań edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-III, podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, podstawy edukacji polonistycznej z metodyką w EPiW, podstawy edukacji matematycznej z metodyką w EPiW,  podstawy edukacji przyrodniczej z metodyką w EPiW, podstawy dydaktyki nauczania j. obcego w EPiW, zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką w EPiW, zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką w EPiW, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką w EPiW, warsztat zabawy dziecka, przygotowanie dziecka do uczestnictwa w kulturze, literatura dziecięca i metodyka pracy z tekstem w EPiW)

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranej przez Słuchacza lekcji dyplomowej przeprowadzonej podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce dydaktyczne. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) lekcji dyplomowej; 2) dydaktyki przedmiotu; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

 

KOSZTY

  • 100 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
  • czesne:

Suma czesnego płatnego w 15 ratach

Wysokość raty

Terminy płatności

4350 zł

290 zł

ROK I: 20/X; 20/XI; 20/XII; 20/I; 20/II; 20/III; 20/IV; 20/V; 20/VI; 20/VII;     ROK II: 20/X; 20/XI; 20/XII; 20/I; 20/II.

Suma czesnego płatnego w 3 ratach

4132,50 zł

 

Wysokość raty

1377,50 zł

 

Terminy płatności*

 

ROK I: 20/X; 20/III; ROK II: 20/X

Płatność jednorazowa

3915zł

 

Termin płatności*

 

ROK I:20/X

*nie dotrzymanie terminu płatności skutkuje przeniesieniem na system 15 rat

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji