WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Pedagogika

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia drugiego stopnia trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny, dający absolwentom wszechstronne możliwości zatrudnienia oraz szansę dalszego rozwoju zawodowego, np. na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich). Proponowane studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku Pedagogika wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków z koniecznością wyrównania kierunkowego według wymogów ustawowych.

SPECJALNOŚCI:

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie profesjonalnych działań w zakresie profilaktyki, diagnozy, kompensacji, czy resocjalizacji wobec jednostki i grupy społecznej.

RESOCJALIZACJA I PRACA PENITENCJARNA 

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania szeroko pojętych działań z zakresu profilaktyki i terapii osób niedostosowanych społecznie oraz do pracy z nieletnimi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

Absolwent będzie przygotowany do zarządzania placówkami oświatowymi oraz kompleksowego wdrażania strategii podnoszenia ich jakości 

EDUKACJA PROZDROWOTNA

 Absolwent będzie przygotowany do pełnienia roli pedagoga, którego zadania związane są z projektowaniem działań służących wdrażaniu zdrowego stylu życia w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA* 

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

*Kształcenie na tej specjalności mogą podjąć wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika specjalności związanych z edukacją elementarną.

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z kwalifikacjami nauczycielskimi

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia adresowane do osób nie posiadających kwalifikacji nauczycielskich.

GERONTOLOGIA SPOŁECZNA 

Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania problemów masowej profilaktyki chorób wieku podeszłego, pomocy w wyborze sposobu życia i rodzaju aktywności oraz zapobiegania społecznej alienacji osób starszych.

PRACA Z OSOBAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH*

Absolwent będzie dysponował szeroką wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, zaburzeń rozwoju i zachowania jednostki, a także profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z określoną niepełnosprawnością, zdobędzie umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjno-wychowawczych w odniesieniu do jednostek w różnym wieku oraz z różnego rodzaju deficytami.

*Kształcenie na tej specjalności mogą podjąć wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika.

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU

Absolwent będzie przygotowany do pracy indywidualnej i grupowej z osobami wkraczającymi na rynek pracy, projektującymi ścieżkę edukacyjno-zawodową, zmianę zatrudnienia i rozwój zawodowy. Studiując tę specjalność nabywa się profesjonalne i elastyczne podejście do kwestii związanych z pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, informacją zawodową oraz szkoleniami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje – w zależności od ukończonej specjalności – do prowadzenia własnej działalności w zakresie opieki przedszkolnej, przygotowania do prowadzenia nauczania przedmiotu „edukacja i profilaktyka zdrowia”, zyskuje możliwość zatrudnienia w placówkach wspierających, opiekuńczych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, socjalnych i hospicjach, ma szansę podjąć pracę w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Urzędach Pracy, Agencjach Zatrudnienia, Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach pozarządowych realizujących projekty aktywizacji zawodowej, działach HR przedsiębiorstw.

wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji