WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Pedagogika

– STUDIA II STOPNIA (uzupełniające magisterskie)

Pedagogika jest kierunkiem interdyscyplinarnym dającym absolwentom wielostronne możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia. Studia pedagogiczne drugiego stopnia w WSPiA im. Mieszka I prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia trwają 4 semestry (dwa lata) i kończą się pracą magisterską i egzaminem dyplomowym. Przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zgodnej z kierunkiem albo kontynuacji nauki na studiach III stopnia -doktoranckich. Studia dla absolwentów kierunku pedagogika wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków, z koniecznością wyrównania kierunkowego wg Standardów Kształcenia MNiSW.

Program studiów na kierunku Pedagogika studia drugiego stopnia obejmuje:

Moduł przedmiotów podstawowych:

 • Antropologia kulturowa
 • Logika
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Metody  statystyczne w interpretacji badań pedagogicznych
 • Współczesne problemy socjologiiWspółczesne problemy psychologii
 • Społeczne funkcje edukacjiJęzyk obcy

Moduł przedmiotów kierunkowych:

 • Andragogika
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Pedagogika specjalna
 • Pedeutologia
 • Psychologia społeczna
 • Wykłady monograficzne / do wyboru

SPECJALNOŚCI:

Pedagogika społeczna

Otwartość na potrzeby drugiego człowieka, życzliwość, zdolność do empatii – to cechy pedagoga społecznego. Specjalność ma na celu przygotowanie absolwenta do pełnienia roli pedagoga – opiekuna, przewodnika, wychowawcy, kuratora wobec uczestników różnych środowisk. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności umożliwią kompetentne działania resocjalizacyjne, profilaktyczne, zaradcze i kompensacyjne wobec jednostki, rodziny, grupy społecznej. Możliwości zatrudnienia absolwenta pedagogiki społecznej: m.in. w placówkach wspierających, opiekuńczych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, socjalnych i hospicjach oraz ośrodki szeroko pojętej profilaktyki pedagogicznej.

Środowiska społeczne (rodzinne, szkolne, rówieśnicze, lokalne)

Człowiek w sytuacjach zagrożenia (ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, choroba)

Wsparcie jednostki w trudnych sytuacjach życiowych

Programy profilaktyczne i kompensacyjne w pracy pedagoga

Readaptacja społeczna (skazanych)

Zaburzenia przystosowania społecznego

System i organizacja opieki i pomocy społecznej

Rodzina w dobie przemian

Praca socjalna

Resocjalizacja i praca penitencjarna

Przedmiotem zainteresowania specjalisty w zakresie resocjalizacji jest każda jednostka niedostosowana społecznie, wymagająca pomocy lub interwencji w rozwiązywaniu trudności życiowych oraz readaptacji społecznej (socjalizacji). Specjalność przygotowuje studentów do pracy z nieletnimi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją, spowodowanymi zaburzeniami w rozwoju społeczno – moralnym, mającej na celu ich wsparcie i szeroko rozumianą pomoc socjalną. Absolwent zdobędzie na studiach wiedzę z teorii i praktyki działań diagnostycznych, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych i readaptacyjnych.

 • Środowiska społeczne (rodzinne, szkolne, rówieśnicze, lokalne)
 • Człowiek w sytuacjach zagrożenia (ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, choroba)
 • Wsparcie jednostki w trudnych sytuacjach życiowych
 • Socjoterapia w obszarze resocjalizacji i penitencjarystyki
 • Readaptacja społeczna (skazanych)
 • Zaburzenia przystosowania społecznego
 • Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w pracy resocjalizacyjnej
 • Instytucje resocjalizacji i opieki postpenitencjarnej
 • Wiktymologia

Edukacja prozdrowotna

Zdrowie stanowi największą wartość każdego człowieka i społeczeństwa. Specjalność ma na celu profesjonalne przygotowanie pedagogów, którzy będą organizować, kierować, wspomagać i edukować dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, jak mogą chronić zdrowie własne i swoich najbliższych. Edukacja prozdrowotna jest tu rozumiana jako świadoma polityka, promocja i profilaktyka zdrowia, której animatorem powinien być pedagog. Możliwości zatrudnienia: absolwenci będą przygotowani do pracy w lokalnych placówkach profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia; w instytucjach koordynujących edukację prozdrowotną. Absolwenci posiadający kwalifikacje nauczycielskie będą przygotowani do nauczania przedmiotu „edukacja i profilaktyka zdrowia”, który MEN ma wprowadzić do programów szkolnych.

 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Pedagogika zdrowia
 • Diagnoza psychopedagogiczna w obszarze zdrowia
 • Współczesne zagrożenia życia i zdrowia człowieka
 • Programy promocji i edukacji kultury zdrowotnej i fizycznej
 • Zaburzenia przystosowania społecznego
 • Podstawy sensomotoryki
 • Wybrane zagadnienia z seksuologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii

Zarządzanie oświatą

Właściwe zarządzanie oświatą podlega zasadom współczesnych wymogów kultury organizacyjnej i kompleksowego zarządzania jakością. Absolwenci tej specjalności przygotowani zostaną do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w powyższych działaniach. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówkami oświatowymi, z uwzględnieniem państwowej, publicznej i regionalnej polityki edukacyjnej. Możliwości zatrudnienia: wiedza z zakresu organizacji i zarządzania pozwoli na podjęcie pracy w różnych rodzajach placówek i instytucji oświatowych oraz sektorach administracji samorządowych zajmujących się oświatą. Absolwenci znajdą również zatrudnienie w zarządzaniu prywatnymi firmami zajmującymi się prowadzeniem szkoleń, kursów, kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 • Przygotowanie działalności placówki oświatowej
 • Finanse i rachunkowość w instytucjach oświatowych
 • Kierowanie zespołem, wynagradzanie i motywowanie w oświacie
 • Procedury pozyskiwania środków z UE
 • Techniki informatyczne w zarządzaniu
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Współczesny menedżer i marketing usług edukacyjnych
 • Strategiczne zarządzanie rozwojem i jakością placówki (mierzenie i ewaluacja)
 • System archiwizacji danych

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika dla specjalności związanych z edukacją elementarną. Integrowanie rozwoju i kształcenia człowieka staje się coraz bardziej powszechne nie tylko w pedagogice. Koncepcja edukacji zintegrowanej (integralnej) małego dziecka również ma przeciwdziałać społecznej dezintegracji. Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do podjęcia działań edukacyjnych i wychowawczych wobec i z małym dzieckiem. Studenci ZEPiW posiadają już podstawy wiedzy i praktyczne umiejętności z zakresu wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które na studiach II stopnia będą rozwijać, poszerzać i doskonalić. Możliwości zatrudnienia: absolwenci będą uprawnieni do pracy w przedszkolach i szkołach (w klasach I-III) publicznych i niepublicznych, również z oddziałami integracyjnymi, a także w oddziałach, punktach i zespołach przedszkolnych. Będą uprawnieni do zakładania własnej działalności w zakresie opieki przedszkolnej.

 • Wychowanie seksualne w edukacji małego dziecka
 • Kształcenie dla rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Koncepcje programowe w edukacji zintegrowanej
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką
 • Aktywność twórcza dziecka w edukacjiŚrodowiska społeczne dziecka (rodzinna, szkoła, rówieśnicy)
 • Integracja w edukacji dziecka
 • Literatura dla dzieci (przedszkolnych i wczesnoszkolnych)Alternatywne koncepcje edukacji dziecka

Gerontologia społeczna

Absolwent gerontologii społecznej będzie przygotowany do pomocy w rozwiązywaniu problemów masowej profilaktyki chorób wieku podeszłego, pomocy w wyborze sposobu życia i rodzaju aktywności oraz zapobieganiu społecznej alienacji osób starszych. Zadaniem absolwenta gerontologii społecznej będzie ponadto współudział w programowaniu systemu zabezpieczenia społecznego oraz organizacji czasu wolnego, które gwarantowałoby ludziom starszym możliwość godnej egzystencji.

PRACA Z OSOBAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

(wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika wszystkich specjalności). Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy opiekuńczo – wychowawczej z osobami z zaburzeniami rozwoju, odchylonymi od normy w sposób taki i w takim stopniu, który utrudnia im wyraźnie prawidłowy rozwój i normalne funkcjonowanie w środowisku społecznym i fizycznym, wymagającym stosowania specjlnych metod pracy. Zadaniem absolwenta będzie reagowanie na szczególne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i wychowawcze dzieci w wieku dorastania, a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

Pedagogika osób niewidomych i niedowidzących (Tyflopedagogika)

 • Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 • Metodyka pracy pedagoga specjalnego
 • Formy postępowania terapeutyczno - wychowawczego
 • Wczesne wspomaganie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
 • Zaburzenia przystosowania społecznego
 • Wsparcie rodziny osoby z niepełnosprawnością
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Pedagogika osób niesłyszących i niedosłyszących (Surdopedagogika)

Komunikacja społeczna

(dla absolwentów studiów I stopnia różnych kierunków mogących udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym C1)

Absolwent specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w rozmaitych instytucjach kulturalnych, w firmach o charakterze biznesowym, produkcyjnymi usługowym – krajowych i zagranicznych, ponadto w reklamie i w tzw. public relations oraz w mediach. Absolwent będzie przygotowany do pracy przede wszystkim u pracodawców oczekujących od swoich pracowników biegłej znajomości języka angielskiego.

(Uczelnia oferuje pomoc w procesie wyrównania kierunkowego)

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Elastyczne podejście do kwestii związanych z pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, informacją zawodową oraz szkoleniami, to wymóg współczesnych czasów. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu to wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowoczesności. To inwestycja w takie podejście do Klienta, które w przyszłości skutkować będzie jego samodzielnością, samoświadomością, zadowoleniem z własnego rozwoju i satysfakcją z pracy. Coaching kariery to nieodłączny element planowania i zarządzania karierą. Absolwenci specjalności zdobędą przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami wkraczającymi na rynek pracy, projektującymi ścieżkę edukacyjno – zawodową lub pozostającymi w sytuacji zmiany czyli planującymi zmianę zatrudnienia i rozwój zawodowy. Możliwości zatrudnienia: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Urzędy Pracy, Agencje Zatrudnienia, Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe realizujące projekty aktywizacji zawodowej, działy HR w organizacjach i przedsiębiorstwach.

 • PR i coaching w biznesie/organizacji
 • Doradca zawodowy w szkole
 • Kompetencje coachingowe i interpersonalne w pracy doradcy zawodowego
 • Diagnoza predyspozycji edukacyjnych i zawodowych klienta
 • Coaching i projektowanie działań pomocowych
 • Dynamika współczesnych trendów w edukacji i pracy
 • Strategie poszukiwania pracy
 • Absolwent na rynku pracy
 • Poradnictwo i doradztwo dla osób niepełnosprawnych
 • Coaching kariery - planowanie i zarządzanie
wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji