WPISOWE 0 zł

do końca promocji pozostało

Rekrutacja

Pedagogika

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnopedagogicznych, socjologii, psychologii oraz filozofii, które są niezbędne do funkcjonowania w obszarze tzw. społeczeństwa wiedzy. Rozumie społeczno-kulturowy kontekst edukacji, Potrafi projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w zakresie skutecznego wspierania zarówno jednostek, jak i grup społecznych, a także posiada kompetencje społeczne pozwalające na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy.

DSC02774

SPECJALNOŚCI:

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (Z KWALIFIKACJAMI NAUCZYCIELSKIMI)

Absolwent potrafi projektować działania edukacyjne w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna organizację i funkcjonowanie placówek oświatowych.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNAZ JĘZYKIEM ANGIELSKIM (z kwalifikacjami nauczycielskimi)

Absolwent potrafi projektować działania edukacyjne w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jest metodycznie przygotowany do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. Zna organizacjęi funkcjonowanie placówek oświatowych.

DORADZTWO PERSONALNO-ZAWODOWE Z PODSTAWAMI COACHINGU

Absolwent potrafi projektować działania pomocowe związane z konstruowaniem i realizacją planów zawodowych jednostek oraz udzielać pomocy instytucjom w procesie rekrutacji pracownika.

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

Absolwent będzie przygotowany do projektowania praktycznych działań mających na celu pomoc i wsparcie w resocjalizacji osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie oraz objętych oddziaływaniem systemów penitencjarnych.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I HOSPICYJNA

Absolwent nabędzie umiejętności zarówno diagnozowania pschychopedagogicznego jednostek, jak i projektowania programów profilaktyczno-kompensacyjnych oraz programów wsparcia osób chorych i ich rodzin w zakresie terapii i opieki.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia działań doradczych i terapeutycznych, a także planowania i realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych, resocjalizacji, animacji czasu wolnego oraz doradztwa zawodowego i personalnego. Jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do podjęcia pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki, interwencji i pomocy społecznej, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach). Absolwenci mogą również realizować własne, nowatorskie pomysły, zakładając prywatną działalność gospodarczą w sektorze szeroko rozumianych usług społecznych. Po specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna można pracować na stanowisku nauczyciela w placówkach przedszkolnych i klasach I – III.

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość podjęcia uzupełniających studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych.

wspia nt wagro icbs pce mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes ODN Mieszko logo gotowe

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji